Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Систем квалитета животне средине

Наставник:

Милуновић Б. Сандра

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са значајем, начелима, циљевима и актуелним проблемима заштите животне средине и система квалитета животне средине; савладавање стратегија и вештина за њихову реализацију са циљем одрживог или побољшаног квалитета животне средине и развоја кроз примену начела еколошког менаџмента у пракси. Развој принципа интердисциплинарности и глобалности као основни принципи разматрања проблема у животној средини.

Исход предмета

Обезбеђена знања о систему квалитета животне средине, стратегијама и вештинама за примену резултата еколошке науке у пракси у циљу обезбеђивања управљања заштитом животне средине и спровођења стратегија одрживог развоја.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе система управљања заштитом животне средине. Фактори који утичу на животну средину. Проблеми животне средине. Основе система квалитета животне средине. Одрживи развој - настанак концепта и дефиниције. Стратегије одрживог развоја. Циљ и политика одрживог развоја. Глобална перспектива одрживог развоја. Национална стратегија одрживог развоја. Локални одрживи развој. Индикатори одрживог развоја. Образовање за заштиту животне средине и одрживи развој. Извори, карактеристике и ефекти загађења воде, ваздуха, тла. Бука као специфичан вид загађења. Последице загађивања животне средине. Формализовани системи управљања заштитом животне средине. Стандарди серије ISO 14001. Еколошка политика/политика заштите животне средине. Аудит према ISO 14001. Креирање интегрисаног плана за аудит  према захтевима ISO 14001. Креирање интегрисане аудит чек листе према захтевима ISO 14001.

Практична настава

Разматрање и анализа фактора који су довели до еколошких проблема/проблема заштите животне средине. Израда и анализа дијаграма узроци-последица код проблема заштите животне средине. Студија случаја: одрживи развој. Студија случаја: климатске промене. Студија случаја: управљање заштитом животне средине. Анализа фактора који су довели до развоја формализованих система управљања заштитом животне средине. Студија случаја: стандарди серије ISO 14001. Студија случаја: аудит према ISO 14001. Израда интегрисаног аудит плана према захтевима ISO 14001. Израда интегрисане чек листе према захтевима ISO 14001. Важба дефинисања еколошке политике/политике заштите животне средине организације. Израда и одбрана домаћих задатака студената.

Литература:

1.

Ђорђевић Б.: Еколошки менаџмент: приручник, Факултет за индустријски менаџмент, Крушевац, 2005, ISBN 86-84909-17-8.

2.

Николић В.: Образовање и заштита животне средине, Задужбина „Андрејевић“, Београд, 2003, ISBN 86-7244-360-8.

3.

Национална стратегија одрживог развоја, Влада Републике Србије, Београд,  2008, доступно на: http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=45678

4.

Пантелић М., Јордовић Б., Брун Г., Брковић Д.: Екологија и заштита животне средине, Технички факултет, Чачак,  2007, ISBN 978-86-7776-049-6.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе презентациjом наставних садржаjа. Вежбе се изводе комбинациjом класичног начина и применом интерактивних-групних метода савладавања нове материје (анализа случаjева из праксе, израда проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета, контролни тестови).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и