Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ

Назив предмета:

Софтверски алати

Наставник:

Пеулић С. Александар

Статус предмета:

О, И, И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Савремено пројектовање електронских система, управљачких система, ситема даљинског управљања и мерења, пројектовање електричних инсталација и постројења подразумева коришћање различитих софтверских алата. Претходно моделирање и симулација различитих система утиче на смањење тро¬шко¬ва пројектовања и реализације. Софтверски алати за моделирање, пројектовање и симулацију представљају комплексне апликације за чије коришћење је потребно знање из области коришћења ра¬ч󬬬нарских апликација под познатим и најчешће коришћеним оперативним системом и потребна зна¬ња из области програмирања и области примене софверског алата. Циљ овог предмета је да студент:

1.          Стекне теоријска знања и да се упозна применом и карактеристикама различитих софверских алата уопште

2.          Да стекне знања и вештине у коришћењу софтверских алата за примену у електроници за дизајн и симулацију електронских склопова

3.          Да стекне знања и вештине у коришћењу софтверских алата за симулацију различитих типова процеса

Исход предмета

Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да:

1.          Самостално користи софтверски алат и да може да реализује дизајн електронског система од почетка до краја, Protel Design, Altium

2.          Да може самостално да користи софтверски алат за аквизицију података и управљање, LabView.

3.          Да може самостално да се упозна и обучи за рад са другим, сличним софтверским алатима

Садржај предмета

Теоријска настава

Основне карактеристике програмског пакета Protel 99 Design Explorer. Радно окружење и радна површина. Шематик едитор. Компоненте, Едитор компоненти. PCB Едитор, подножја електронских компоненти. Електронко повезивање шеме и плочице.Физичко повезивање шеме и плочице. Основне карактеристике програмског пакета LabView 8.0. Креирање нове апликације, хардверске компоненте за повезивање са програмским пакетом. Картице за аквизицију, аналогни, дигитални улази, аналогни, дигитлни излази. Тајмери и бројачи. Аквизиција, комуникација, процесирање сигнала

Практична настава

Лабораторијске вежбе: Protel 99 Design Explorer; Altium, LabView

Литература:

1.

             B.Y. Jeffrey,"Lab VIEW: programming, data acqusition and analysis", Prentice Hall PTR, 2001

2.

             М. Верле, "Protel: од шеме до штампане плочице", Микрокњига, Београд, 2003

3.

             Autorizovana predavanja, Aleksandar Peulic

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

35

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

2x25

..........

     

семинар-и