Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Софтверско инжењерство

Наставник:

Милошевић М. Данијела

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Оспособљавање студената за примену техника из области софтверског инжењерства и развоја софтвера, укљујучући УМЛ моделирање, дизајнирање и имплементацију система, дизајнирање квалитетних корисничких интерфејса, процену ваљаности дизајна, верификацију, валидацију и тестирање софтвера, као и технике за одржавање софтвера у циљу развоја квалитетних софтверских производа.

Исход предмета

Након успешног завршетка овог предмета студенти ће имати теоријска и практична знања о формализацији захтева система у складу са потребама корисника, примени принципа пројектовања дистрибуираних система, пројектовању објектно-оријентисаних система применом УМЛ дијаграма, као и техникама и алатима за тестирање софтвера.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у софтверско инжењерство. Модели софтверског процеса. Анализа захтева и спецификације. Објектно-оријентисана анализа и израда дијаграма класа помоћу УМЛ дијаграма. Софтверски алати за моделовање. Напредни концепти моделовања структуре. Напредни концепти моделовања понашања. Дизајнирање система и имплементација. Технике побољшања дизајна. Процена и провера ваљаности дизајна. Случајеви коришћења и кориснички оријентисана пројектна решења. Основни дизајн патерни. Дизајн патерни. Појам и принципи рефакторисања. Основна рефакторисања и алати за рефакторисање. Дизајнирање корисничког интерфејса. Поновна употреба софтвера. Верификација и валидација. Тестирање софтвера. Аутоматизовани алати за тестирање. Испорука и одржавање система. Технике и алати за одржавање. Будућност софтверског инжењерства.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате излагање на предавањима и уводе студенте у практичан рад са  CASE алатима који се раде на лабораторијским вежбама.

Литература:

1.

Ian Sommerville, Software Engineering (9th Edition), Addison-Wesley, 2010

2.

Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, Software Engineering: Theory and Practice (4th Edition), Prentice Hall, 2009

3.

Martin Fowler, UML Distilled, 3rd Edition, Addison-Wesley, 2004   

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Комбинација класичне наставе уз коришћење електронског курса и уз наведену литературу; израда домаћих задатака и пројекта коришћењем наведених алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

30

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и