Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Стандардизација и сертификација

Наставник:

Милуновић Б. Сандра

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Стицање знања о основним појмовима из стандардизације, стварању и коришћењу стандарда и техничких прописа, основама и значају система стандардизације, раду његових подсистема и окружењу система стандардизације, међународним и регионалним организацијама за стандардизацију, а такође и о акредитацији и сертификацији система, процеса и производа.

Исход предмета

Изучавање низа сегмената стандардизације, као што су: потреба и правила стварања и коришћења стандарда и техничких прописа; пројектовање и успостављање система стандардизације; оцена стања система стандардизације; програмирање, планирање и управљање у систему стандардизације; акредитација и сертификација. методе и поступци оцене усаглашености.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе стандардизације. Историјат и развој стандардизације. Основни појмови у стандардизацији. Класификација стандарда (међународна, национална). Значај и користи од примене стандарда. Структура и делокруг међународних, регионалних и националних организација за стандардизацију. Систем стандардизације. Основни принципи и циљеви стандардизације. Значај и примена стандарда у поступку доказивања усаглашености производа. Стандардизација у Србији. Улога института за стандардизацију Србије. Европски хармонизовани стандарди који се односе на директиве старог и новог приступа. Стандарди из области система менаџмента и оцењивања усаглашености. ISO 9001:2008. ISO 14001:2004. ISO 17000. ISO 18001. OHSAS 18001:2007. ISO 27000. ISO 50001. ISO 19011. Примена IDEF0 стандарда. Појам сертификације. Шема за оцењивање усаглашености. Еталонрање и испитивање. Контролисање. Сертификација производа. Сертификација система менаџмента (припрема, израда документације, провере – интерне, екстерне). Сертификација особа. Знак CE. Знак Keymark.

Практична настава

Вежбе се изводе кроз презентацију практичних примера за упознавање студената са: карактеристикама, захтевима и применом појединих стандарда и поступком припреме предузећа за сертификацију.

Примена QМS  модела (на примеру ISO 9000:2008): Документација QMS, Вежбе понављања 1, Одговорност руководства, Менаџмент ресурсима, Вежбе понављања 2, Реализација производа; Планирање реализације производа, Вежбе понављања 3, Процеси који се односе на кориснике. Пројектовање и развој. Набавка, Вежбе понављања 4, Производња и сервисирање. Праћење и мерење, Вежбе понављања 5, Управљање неусаглашеним производом; анализа података, Побољшавање, Вежбе понављања 6.

Литература:

1.

Поповић П., Живковић В.: Основи стандардизације и метрологије, Универзитет Сингидунум, Београд, 2011, доступно на www.singipedia.com/attachment.php?attachmentid=2643&d...

2.

Папић Љ., Милуновић С., Менаџмент квалитетом у условима неодређености, Истраживачки центар за управљање квалитетом и поузданошћу   Пријевор, 2005.

3.

ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001. ISO/IEC 17000. ISO/IEC 27001. ISO 50001. ISO 19011. 

4.

Филиповић Ј., Ђурић М.: Основе квалитета, Факултет организационих наука, Београд, 2009.

5.

Вељовић, А. Компјутер у систему квалитета, Савез инжењера и техничара Србије, Београд, 2001.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе презентациjом наставних садржаjа. Вежбе се изводе комбинациjом класичног начина и применом интерактивних-групних метода савладавања нове материје (анализа случаjева из праксе, израда проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета, контролни тестови).

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

     

колоквијум-и

50

..........

     

семинар-и