Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Стратегијски менаџмент

Наставник:

Весић Васовић Ј. Јасмина (1), Нешић Д. Зоран (1)

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

положен испит из менаџмента

Циљ предмета

Циљ је упознати студенте са процесом стратегијског менаџмента, са процесом формулисања, вредновања и имплементације стратегије. Овладавање управљачким процесом који обезбеђује ефективност и ефикасност предузећа у динамичкој пословној средини.

Исход предмета

Студент треба да зна и да је способан да користи специфичне теорије,  концепте и принципе стратегијског менаџмента, да прикупља и анализира релевантне информације о проблемима стратегијског менаџмента, и да стечена знања примени у решавању комплексних проблема управљања предузећем.

Садржај предмета

Теоријска настава

Процес стратешког менаџмента. Дефинисање стратегије. Нивои и врсте стратегија. Компоненте стратешког менаџмента. Мисија  предузећа  и производ. Систем циљева производног предузећа, производни програм и животни циклус предузећа, Стратешко планирање, модели и технике. Спољашње и унутрашње окружење предузећа. Индустријска предузећа у интеракцији са околином. Стратегијска анализа конкурентског окружења. Предвиђање, методе и технике предвиђања. Стратешко одлучивање. Корпоративне, пословне  стратегије Методе и технике стратешког менаџмента. Стратешке анализе, генерисање стратешких алтернатива и избор стратегије. Имплементација стратегије. Операционализовање стратегије, годишњи циљеви, функционалне стратегије и пословне политике. Процена успешности и контрола примене стратегије. Карактеристике индустријског амбијента. Менаџмет производа и производног програма. Стратешки савези као облици сарадње предузећа, outsourcing. Друштвена одговорност предузећа.

Практична настава

Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива, као и анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета, са презентацијом.

Литература:

1.

Dess G., Lumpkin G.,Eisner A., Стратешки менаџмент,  Дата Статус, Београд, 2007.

2.

Милисавлевић, М., Стратешки менаџмент, ЕИ, Београд, 2002

3.

Thompson Jr., A. A.; Strickland III, A. J.: Стратешки менаџмент , Мате, Загреб, 2008.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30