Студијски програм:

ОАС ИТ

Назив предмета:

Структуре података и алгоритми

Наставник:

Иричанин Д. Братислав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Увод у програмирање, Програмски језици

Циљ предмета

Надградња основних принципа програмирања; упознавање са основним структурама података, апстрактним типовима података и алгоритмима над структурама података.  Примена алгортама у решавању конкретних проблема је од суштинске важности за израду софтвера. Изучавање основних структура података је важан предуслов за програмирање. 

Исход предмета

Студенти се оспособљавају за праћење изучавања савремених техника програмирања и самостално праћење развоја софтверског производа.Оспособљеност студената за имплементацију различитих структура података у програмском језику Ц.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефиниције и појмови структура података. Aпстрактни типови података. Линеарне и нелинеарне структуре. Једнодимензионални и вишедимензионални низови. Стекови. Редови. Листе. Временска и просторна сложеност алгоритама. Алгоритми за сортирање (Selection, Bubble, Insertion sort,...). Алгоритми за претраживање података (секвенцијално,бинарно, интерполационо, ...). Стабла. Бинарна стабла. Бинарна стабла за претраживање. Графови. Алгоритми за облилазак гафова. Минимална разапињућа стабла. Тополошко сортирање.

Практична настава

Самосталан рад студената на решавању проблема и задатака које прате предавања. Примена софтвера MatrixPro за симулацију и анимацију структура података и алгоритама. Решавање примера генерисаних у оквиру MatrixPro софтвера.

Литература:

1.

Живковић М., Алгоритми, Математички факултет, Београд, 2000, 397 с.

2.

Урошевић Д. Алгоритми у програмском језику Ц, Микро књига, 1996, 305 с.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби коришћењем мултимедијалне подршке.  Комбинација класичне наставе са Е-учењем, уз наведену литературу.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и