Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Техничка механика

Наставник:

Милићевић Р. Иван

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: статички пренос спољашњих  и унутрашњих оптерећења тела (силе и моменти); статичка напрезања елемената (напони и деформације).

Исход предмета

Усвајање основних знања из техничке механике и то: моделирање преноса и трансформација оптерећења (силе, спрегови, моменти, спољашња и унутрашња опртерећења), напрезање еластичних тела (напонско и деформационо стање). Усвајање механике као основе техничких знања. Основно знање коришћења рачунара у механичким прорачунима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Статика: Механичка моделирања реалних система: круто тело, силе, моменти, спрегови. Систем сучељних сила: резултаната, статичка равнотежа. Призвољни систем сила и спрегова: главни вектор, главни момент, статичка равнотежа. Трење клизања и котрљања. Унутрашња оптерећења носача: цртање статичких дијаграма. Примена рачунатра у статици: одређивање сила веза, цртање статичких дијаграма, одређивање тежишта.

Отпорност матеиријала: Основне хипотезе о механичким особинама елестичних материјала. Геометријске карактеристике пресека: површина, моменти  и елипса инерције. Дефиниција напрезања материјала: напони, деформације, Хуков закон. Аксијално напрезање: напони, деформације, Хуков закон, димензинисање, напрезање у равни. Напрезање при смицању. Напрезање при увијању: напони деформације, димензионисање вратила. Напрезање при савијању греда: нормални и тангенцијални напони, деформације-угиби, димензионисање носача. Извијање: Ојлеров, Омега и Тетмајеров поступак.

Практична настава

На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Ради се четири  графичка задатка из области: равнотежа крутих тела, статички дијаграми греда, напрезање греда при савијању, напрезање греда при увијању.

Литература:

1.

Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс,  Грађевинска књига, 1982.

2.

Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика – Статика и Отпорност материјала,  допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007. (Линк)

3.

Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из статике, Научна књига, Београд., 1986.

4.

.Голубовић, М. Којић, Р. Савић, И. Милићевић: Методичка збирка задатака из статике, допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007. (Линк)

5.

К. Премовић, Д. Голубовић, Љ. Милићевић, Методичка збирка из отпорности материјала, Грађевинска књига, Београд, 1982.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и завршни тест.

У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.

Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20

     

     

Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра