Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Техничка механика 1

Наставник:

Милићевић Р. Иван

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: статички пренос спољашњих  и унутрашњих оптерећења тела (силе и моменти); коришћење рачунара у механици.

Исход предмета

Усвајање основних знања из техничке механике и то: моделирање, преноса и трансформација оптерећења (силе, спрегови, моменти, спољашња и унутрашња опртерећења). Усвајање механике као основе техничких знања. Основно знање коришћења рачунара у статичким прорачунима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Механичка моделирања реалних система: круто тело, силе, моменти, спрегови.

Систем сучељних сила: резултаната, статичка равнотежа.

Призвољни систем сила и спрегова: главни вектор, главни момент, статичка равнотежа.

Трење клизања и котрљања.

Тежиште: тела, линије, површине, запремине.

Унутрашња оптерећења носача: цртање статичких дијаграма.

Примена рачунатра у статици: одређивање сила веза, цртање статичких дијаграма, одређивање тежишта.

Практична настава

На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Ради се три  графичка задатка из области: равнотежа крутих тела, статички дијаграми греда и одређивање тежишта сложене површине.

Литература:

1.

.Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс,  Грађевинска књига, 1982.

2.

Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, Методичка збирка задатака из статике, Научна књига, Бгд., 1986.

3.

Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика - Статика,  допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007. http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=19

4.

Д. Голубовић, М. Којић, Р. Савић, И. Милићевић: Методичка збирка задатака из статике, допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007. http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=19

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и завршни тест.

У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.

Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста ( току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20

     

     

Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра.