Студијски програм:

ОАС Мех

Назив предмета:

Технички материјали

Наставник:

Јордовић А. Бранка

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти после одслушане теоријске наставе као и максималног ангажовања у практичној – лабораторијској настави, постану компетентни у фундаменталним областима техничких материјала и стекну одговарајуће академске вештине, а такође развију и креативне способности потребне за даље школовање и обаваљање професије.

Исход предмета

Савладавањем студијског програма предмета Технички материјали студент је способан да решава конкретне проблеме из ове области, као и да сагледа евентуалне последице погрешних оцена и приступа припадности материјала одређеној категорији. Студент је такође способан да повезује стечена знања из ове области са другим областима  и примењује их у пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава: Основи науке о материјалима. Врсте инжењерских материјала. Кристална структура метала и легура. Процес кристализације. Грешке у структури реалних кристала. Дијаграми стања двојних легура. Пластична деформација и рекристализација. Основна својства материјала: механичка, физичка, хемијска, технолошка. Прогноза добијања материјала унапред задатих особина. Материјали у машинству: Железо и његове легуре. Дијаграм стања Fe-C. Челици и ливена гвожђа.: врсте, особине, означавање и примена. Термичка и хемијско-термичка обрада. Обојени метали и њихове легуре: бакар, алуминијум, магнезијум, титан и др. Остали материјали у машинству: тврде легуре, полимерни и композитни материјали. Материјали у електротехници: Проводни материјали- основне особине проводних материјала, проводни материјали високе и ниске специфичне електричне проводности, отпорни материјали и проводни материјали специјалне намене, суперпроводност и суперпроводници. Полупроводни материјали- основне особине, елементарни полупроводници, полупроводничка једињења и легуре, технологије добијања полупроводничких монокристала и танких слојева. Диелектрични материјали- основне особине, пасивни и активни диелектрични материјали. Магнетни материјали- основне карактеристике, меки и тврди магнетни материјали.

Практична настава

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Испитивање механичких особина материјала (затезна, притисна и савојна чврстоћа, тврдоћа, жилавост и др.), испитивање технолошких особина материјала, микроструктурна испитивања, извођење поступака термичке обраде, одређивање спец. ел. отпорности проводних, полупроводних и диелектричних материјала, као и енергетског процепа код полупроводника. Вежбе се изводе у Лабораторији за материјале.

Литература:

1.

Јовановић М., Адамовић Д., Лазић В., Ратковић Н., Машински материјали, Машински факултет, Крагујевац, 2003.

2.

Стојадиновић С., Љевар А.,  Познавање материјала, Технички факултет, Зрењанин, 2001.

3.

Вулићевић Љ., Електротехнички материјали – скрипта, Технички факултет, Чачак, 1996.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, аудиторне и лабораториjске вежбе. Провера знања jе кроз оцену вежби, два колоквиjума и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

7

писмени испит

30

практична настава

21

усмени испит

     

колоквијум-и

42

..........

     

семинар-и