Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Техника високог напона

Наставник:

Стојковић М. Саша

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање студената са свим врстама пренапона, заштитним средствима од пренапона и концепцијама пренапонске заштите објеката и електроенергетских постројења. Студенти се упознају са координацијом изолације надземних водова и трансформаторских станица, а такође и са заштитом уобичајених објеката од удара грома.

Исход предмета

  - Упознавање са различитим врстама пренапона и пренапонским појавама,

   - Способност моделовања брзих електромагнетних прелазних процеса,

   - Способност избора уређаја и пројектовање пренапонске заштите електроенергетских објеката и постројења,

  -  Познавање концепција и способност пројектовања заштите уобичајених објеката од удара грома.

Садржај предмета

Теоријска настава

Атмосферски пренапони, Настанак и особине атмосферских пражњења, Методи прорачуна процеса на водовима, Атмосферска пражњења у надземне водове, Одводници пренапона, Заштита објеката од удара грома, Спољашња и унутрашња громобранска инсталација, Унутрашњи пренапони, Привремени и склопни пренапони, Координација изолације

Практична настава

     

Литература:

1.

Саша Стојковић: Техника високог напона – координација изолације, основни уџбеник, Технички факултет у Чачку, 2011.

2.

Саша Стојковић, Техника високог напона – збирка решених задатака, помоћни уџбеник, Технички факултет у Чачку, 2008.

3.

Саша Стојковић: Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients Program), помоћни уџбеник, Технички факултет у Чачку, 2007.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоријска објашњења студенти добијају на предавањима. На вежбама се решавају задаци који представљају примере моделовања брзих електромагнетних појава и избора заштите од пренапона. Рачунарским симулацијама програмом ATP-EMTP (Alternative Transients Program – ElectroMagnetic Transients Program) приказује се моделовање прелазних процеса и избор пренапонске заштите помоћу рачунара. Провера знања врши се путем шест колоквијума у току семестра и завршног писменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

6

писмени испит

34

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

4×15=60

..........

     

семинар-и