Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС Мех, ОАС ИМ

Назив предмета:

Технолошки процеси

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

И, И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Основни циљ предмета jе да се студенти упознаjу са свим технолошким процесима обраде метала и неметала у поступцима добиjања готових производа. Кроз предавања, вежбе и израду семинарског рада студенти се оспособљаваjу за примену теориjских и практичних знања, у реализациjи различитих технолошких процеса.

Исход предмета

Студенти су стекли потребна знања из технолошких процеса обраде метала и неметала, како конвенционалних тако и неконвенционалних технолошких процеса обраде метала и неметала.

Садржај предмета

Теоријска настава

Технолошки процеси обраде метала и неметала.

Обрада резањем.  Теориja резања (процес настаjања струготине, трибологиjа резања, механика и термодинамика резања, квалитет и тачност обраде, производност). Обрада стругањем, машине, алати, избор режима обраде. Обрада бушењем, глодањем, брушењем (машине, алати, избор режима обраде).

Теоријске основе поступака обраде деформисањем (степени деформациjе, деформациона сила, деформациони рад). Обрада лима раздвајањем. Обрада лима савијањем. Дубоко извлачење. Запреминско обликовање.

Неконвенционални поступци обраде: ECM, EDM, ласер, ултразвучна, воденим млазом...

Практична настава

Вежбе су посвећене разради примера проjектовања технолошких поступака обраде. Поједине вежбе се изводе у машинскоj лабораториjи где се студенти упознаjу са поjединим технолошким процесима. Израда семинарског рада (групно) из технологиjе прераде неметала.

Литература:

1.

Урошевић С., Производно машиство 1. део, Научна књига, Београд, 1984.

2.

Никић З., Радоњић С., Машинска обрада неметала, Технички факултет, Чачак, 1998.

3.

Б. Ивковић, Обрада метала резањем - механика резања, трибологија резања, термодинамика резања, економија резања, Машински факултет, Крагујевац, 1994.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Усмено излагање са презентациjом поjединих технологиjа обраде- предавања и вежбе. Провера знања врши се праћењем активности студената у току предавања и вежби, оцене семинарског рада и оцене добиjене на завршном испиту и тестовима.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

/

колоквијум-и

15

..........

     

семинар-и

15