Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ИАС ТИ

Назив предмета:

Теорија електричних кола

Наставник:

Плазинић В. Милан

Статус предмета:

О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Обезбедити стицање знања и увид у фундаменталне аспекте теорије елктричних кола. Анализа електричних кола, у временском и комплексном домену, која садрже линеарне, временски непроменљиве RLC елементе.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво моћи ће:

-           да изврше анализу једноставнијих електричних кола првог и другог реда у временском домену и комплексном домену,

-           да реше једноставнија електрична кола у сложенопериодичном режиму рада,

-           да реше одређени број несиметрија у трофазним електричним мрежама,

-           да одреде непознате величине у електричним колима са расподељеним параметрима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Елементи са једним приступом. Одзиви и екситације у електричним колима. Елементи са два приступа. Просопериодични режим у електричним колима. Сложенопериодични режим у електричним колима. Интегралне трансформације у анализи електричних кола. Трофазна електрична кола. Електричне мреже са два приступа. Електрични водови.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу

Литература:

1.

Д. Стојановић, "Теорија електричних кола", Технички факултет, Чачак, 2002.

2.

Д. Ћаловић, "Решени проблеми из теорије електричних кола", Грађевинска књига, Београд, 1981.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања и рачунских вежби.

Рачунске вежбе прате теоријску наставу и на основу урађених задатака употпуњује знање стечено на часовима теорије.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

5+5

усмени испит

20

колоквијум-и

15+15

..........

     

семинар-и

0