Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Теорија одлучивања

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Весић Васовић Ј. Јасмина (1)

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

поседовање знања из менаџмента, организације и информационих технологија

Циљ предмета

Овладавање основним теоријским знањима о концептима, врстама и могућностима примене пословног одлучивања и различитих система за подршку пословном одлучивању.

Исход предмета

Након што положи испит студент треба да зна да препозна и користи специфичне концепте и принципе манаџерског доношења одлука, користи адекватне методе и технике доношења одлука и примењује стечена знања у решавању проблема пословног одлучивања,

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава – Појам, дефинисање одлучивања, улога одлучивања, ефекти одлучивања. Природа сложености проблема одлучивања. Tеорије одлучивања, Класична теорија одлучивања, неокласичне теорије одлучивања, ситуациона теорија одлучивања. Проблеми рационализације у одлучивању. Ситуације одлучивања. Процес одлучивања. Појам и врсте фактора одлучивања. Субјективност и способност одлучивања. Ограничења у одлучивању. Начини одлучивања. Појам, важност, улога и врсте одлуке у пословном систему. Модели и технике доношења манаџерских одлука. Анализа осетљивости. Вишекритеријумско одлучивање, методе, технике и њихова примена. Критеријуми одлучивања, појам, врсте, избор, преференције у одлучивању. Информациони системи као подршка одлучивању.

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку

Литература:

1.

Чупић, М.,Туммала, Р.,Сукновић, М., Одлучивање - формални приступ, "ФОН", Београд, 2001.

2.

Радојичић М., Жижовић М., Примена метода вишекритеријумске анализе у пословном одлучивању, Технички фалултет, Чачак, 1998.

3.

Радојичић М., Практикум из менаџмента развојно инвестиционим пројектима, Технички фалултет, Чачак, 2009.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30