Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Теорија организације

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Нешић Д. Зоран (1)

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ је упознати студенте с организацијом као средством за остваривање циљева, указати на темеље организације и значење организације у савременом друштву.

Исход предмета

Након што одслуша овај предмет студент треба бити у могућности да аналитички сагледа комплексност проблема организације и да применом адекватних метода решавају проблеме.

Садржај предмета

Теоријска настава

Развој организационе мисли. Класификација праваца у развоју науке о организацији. Класична теорија организације, Fayol-ова доктрина, Taylor и “таyлоризам”, Бирократска организација. Принципи класичне теорије организације: Циљеви, Подела рада, Распон менаџмента, Хијерархијска структура, Координација. Неокласична теорија организације: Мотивација, Неформална организација, Комуникације, Партиципација. Модерна теорија организације: Приказ концепције модерне теорије организације, Пројектни менаџмент и матрична организација. Контигентни приступ организацији: Типологија организационих структура. Особености и тенденције савремене праксе организовања. Организациона структура предузећа: Појмовна детерминација организационе структуре. Елементи организационе структуре. Приказ различитих типологија организацијских структура. Поступак дизајнирања организационе структуре. Фактори који утичу на дизајнирање организационе структуре. Чиниоци обликовања организације, унутрашњи чиниоци организације, спољашњи чиниоци организације.

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку

Литература:

1.

Булат В., Теорија организације, ИЦИМ, Крушевац, 1999.

2.

Robbins S., Coulter M., Menadžment, prevod sa engleskog 8. izadanja, Data Status, Beograd, 2005.

3.

Gibson, L. J.; Ivancevich, M. J. and Donnely, H. J.: Organizations – Behavior, Structure, Processes, Irwin, Boston, Massachusetts, 8th edition, 1994.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Испит се полаже писмено и/или усмено.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30