Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Управљачки рачунарски системи

Наставник:

Пеулић С. Александар

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области управљачких система који су у савременим системима управљања базирани на примени рачунара и рачунарских компоненти. Савремене управљачке апликације су засноване на дигиталним информацијама и подразумевају обраду различитих улазно излазних података, процесирање и генерисање управљачке акције. Управљачки систем представља целину која се састоји из сензора и мерних претварача, појачавача и кондиционера сигнала, преносног медијума, централног процесора, рачунара и излазних урађаја. Овај предмет се ослања на знања из области процесирања сигнала, система и теорије управљања, мерних претварача. Планирани циљеви су:

1.          Усвајање нових теоријских знања из области система управљања, компонетни система управљања, улазно излазних уређаја, мерних претварача, праограмских пакета за обраду и генерисање управљања

2.          Упознавање са карактеристикама различитих индустријских процеса, различитим методама управљања и контроле процеса

3.          Стицање основних вештина у коришћењу различите опреме за имплементацију у управљачким системима

Исход предмета

Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да:

1.          Анализира систем којим се управља

2.          Да препозна компоненте система

3.          Да препозна методу управљања

4.          Да може самостално да пројектује једноставан, реални управљачки рачунарски систем

Садржај предмета

Теоријска настава

АД конверзија. ДА конверзија. Рачунар у систему управљања. Апликативни софтвер у систему рачунарског управљања. Хардверске компоненте у систему рачунарског управљања. Програмабилни логички контролери у систему рачунарског управљања. Примена Микроконтролерских система у процесима управљања.

Практична настава

Аудиторне вежбе:АД конверзија; ДА конверзија; Претвараци температуре, притиска, помераја, убрзања, силе; Компоненте управљачког рачунарског система; Архитектура микроконтролерских система.

Практична настава:АД конверзија, картице за аквизицију; Програмабилни логички конттролер, DL105, Schneider; Микроконтролерски развојни системи, Microchip PIC18F4xxx.

Литература:

1.

Александар Пеулић, Ауторизована предавања

2.

М. Р. Стојић, "Дигитални системи управљања", Научна књига, Београд, 1994.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

25

..........

     

семинар-и

30