Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Управљачко рачуноводство

Наставник:

Лабовић С. Драгана

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Изучити проблематику управљачког рачуноводства као дела рачуноводственог информационог система и система информисања предузећа; Изучити управљачке аспекте традиционалних (стварни, стандардни, варијабилни) и савремених (обрачун по активностима, обрачун циљног трошка) метода обрачуна трошкова; Изучити рачуноводствено планирање и рачуноводствену контролу

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да разумеју информационе потребе менаџера и на исте одговоре припремом одговарајућих информација, да примењују традиционалне и савремене  управљачке концепте и технике, да управљачке концепте и технике користе на подручјима управљања трошковима, купцима, приликом формирања продајних цена, планирања и контроле, доношења пословних одлука и мотивисања

Садржај предмета

Теоријска настава

Рачуноводствени информациони систем (РИС), информациони систем предузећа и систем управљања (Место и улога РИС-а у систему информисања предузећа; Финансијско рачуноводсво - структурни елеменат РИС-а;Управљачко рачуноводсво- структурни елеменат РИС-а);Управљачки аспекти обрачуна трошкова (Управљачко аспект обрачуна по стварним, стандардним и варијабилним трошковима; Коришћење информација обрачуна по варијабилним трошковима; Управљање засновано на активностима; Управљање засновано на циљном трошку) Рачуноводствено планирање и рачуноводствена контрола

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Анализа случајева из праксе домаћих и страних компанија; Решавање задатака са анализом добијених резултата; Вежбање испитних задатака; Периодична провера теоријских и методолошких знања студената.

Литература:

1.

Малинић, Д. Милићевић, В. Стевановић, Н, Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Београд, 2013.       

2.

Малинић, Д. Милићевић, В. Глишић, М., Управљачко рачуноводство - збирка задатака, Економски факултет, Београд, 2013.

3.

Б. Новићевић, Љ. Антић, ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ УПРАВЉАЧКОГ РАЧУНОВОДСТВА, Економски факултет Ниш, 2006

4.

Б. Новићевић,  Љ. Антић, УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО- ОБРАЧУН ТРОШКОВА, Економски факултет, Ниш, 2005

5.

Б. Новићевић, УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО- БУЏЕТСКА КОНТРОЛА, Економски факултет, Ниш, 2005

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања ће бити реализована кроз интерактивну наставу и вежбе, базиране на примерима из литературе и праксе. Провера знања се врши путем тестова и презентације и одбране семинарског рада током семестра и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20