Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Управљање инвестицијама

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Весић Васовић Ј. Јасмина (1)

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Упознавање студената са савременим методама и техникама које се користе у процесу оцене оправданости инвестиционих пројеката и доношења инвестиционих одлука.

Исход предмета

На крају процеса учења на предмету и положеног испита, очекује се да студент зна и  разуме садржај предмета и да буде оспособљен да користи савремене методе и технике за доношење инвестиционих одлука.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам и дефиниција инвестиција. Класификација инвестиција. Процес инвестирања. Инвестициони пројекти. Инвестиционо одлучивање, Статистичке и динамичке методе избора инвестиција, Примене технике стабла одлучивања, Инвестиционо одлучивање у условима неизвесности. Методе за доношење инвестиционих одлука у условима неизвесности (Метода критичне тачке, Анализа осетљивости, Делфи метода, Метод сценарија, Дрво одлучивања, Анализа вероватноће, Теорија игара). Cost-benefit анализа.

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку

Литература:

1.

Јовановић, П., Управљање инвестицијама у организацијама удруженог рада, Завод за организацију пословања и образовања кадрова, 1987

2.

Радојичић М., Практикум из менаџмента развојно инвестиционим пројектима, Технички фалултет, Чачак, 2009.

3.

Радојичић М., Весић Васовић Ј., Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2011.

4.

Радојичић М., Жижовић М., Примена метода вишекритеријумске анализе у пословном одлучивању, Технички фалултет, Чачак, 1998.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30