Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Управљање отпадом

Наставник:

Јордовић А. Бранка

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљеви предемета су:

             - упознавање са основним елементима интегрисаног система управљања чврстим отпадом и

             - стицање неопходних вештина за формирање и спровођење одрживих локалних и регионалних планова управљања чврстим отпадом.

Исход предмета

По завршетку курса студент ће бити у могућности да  

             - схвати значај интегрисаног система управљања чврстим отпадом, 

             - компетентно анализира домаћу и светску регулативу у области управљања чврстим отпадом, 

             - самостално спроведе процедуру израде локалних и регионалних планова одрживог управљања чврстим отпадом.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе управљања чврстим отпадом. Дефиниције и основни појмови. Интегрисано управљање отпадом. Извори, карактеристике и количине чврстог отпада. Сакупљање отпада. Транспорт отпада. Трансфер отпада. Редукција настајања отпада. Рециклажа. Компостирање. Одлагање отпада. Санитарне депоније. Термички третман отпада

Правни оквир. Одговорности у управљању отпадом. Национални прописи. Прописи Европске Уније 

Комунални чврсти отпад. Стање комуналног отпада у Србији. Процена будућег стања

Индустријски и биохазардни отпад. Стање индустријског и биохазардног отпада у Србији. Процена будућег стања

Регионални план управљања чврстим отпадом. Циљеви. Развој. Скенирање региона. Анализа праксе управљања отпадом у региону. Анализа еколошки најприхватљивијих опција управљања отпадом у региону. Финансијска анализа и процена трошкова управљања отпадом у региону.

Практична настава

Регионални план управљања чврстим отпадом. У оквиру студијскиг истраживачког рада студенти ће бити оспособљени за основна истраживања у области предмета.

Литература:

1.

Јовичић Н., Управљање чврстим отпадом, Скрипта, Машински факултет, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 2005

2.

Илић М., Основи управљањa чврстим отпадом, Институт за испитивање материјала, Београд, 1998.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30