Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Управљање процесима рада

Наставник:

Радојичић П. Мирослав

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ је овладавање релевантним знањима из управљања процесима рада и савременим приступима управљању производњом у индустријским предузећима  изналажењу оптималних решења реалних проблема у индустрији.

Исход предмета

Компетенције стечене студирањем програмског садржаја предмета се огледају  знањима и способностима  кандидата да самостално анализирају и дају решења проблема из управљања  процесима рада у реалним условима индустријске производње. Посебно је значајно да се припремају да аналитички сагледају комплексност проблема управљања процесима рада и да применом савремених метода и софтверски апликација реше проблеме.

Садржај предмета

Теоријска настава

Савремени приступи и принципи управљања процесима рада. Структура система за управљање процесима рада. Предвиђање. Утврђивање међузависности систем околина. Кључни елементи управљања производним процесима. Планирање процеса рада, методе и технике, софтверска подршка. Припрема процеса рада. Временска структуктура и оптимизација трајања производног циклуса. Студија и анализа времена рада. Поједностављење рада, потребе рационализације рада. Методе и техника снимања стања у производњи, избор проблема, снимање постојећег стања и начина рада, анализа стања и проналажење и изведба оптималног начина рада.  Методе и технике снимања радних места. Средства за преузимање података са радних места. Организација рада на производним линијама. Повећање производње поједностављењем рада. Проблеми повећања продуктивности рада, користи од рационализације рада.

Практична настава

Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са презентацијом примера (случајева, пројеката) из праксе.

Литература:

1.

Радојичић, М., Менаџмент производњом, Технички факултет, Чачак, 2007.

2.

Булат В. Организација производње, Машински факултет, Београд. 1999.

3.

Кларин М., Организација и планирање производних процеса, Машински факултет, Београд. 1999.

4.

Таборшак Д., Студиј рада, Техничка књига, Загреб, 1986.

5.

Радојичић, М.,Организација производње, збирка решених задатака са изводим из теорије, Технички факултет, Чачак, 2003

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Настава се изводи кроз предавања, рачунске вежбе, као и самостални рад студената. Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената кроз анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

35

..........

     

семинар-и

15