Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Урбанизам и грађевинарство

Наставник:

Радовановић М. Милош

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање основног знања студената из области: урбанизма и грађевинарства, као и формирање доброг естетског става и укуса.

Исход предмета

Од предмета се очекује да код студената створи неопходно знање из ових области које ће им омогућити и његову примену.

Садржај предмета

Теоријска настава

Cадржи преглед развоја урбанизма од праисторије па до савременог доба, значај урбанизма, али и врсте урбанистичких планова. Област грађевинарства обухвата упознавање најважнијих грађевинских конструкција и материјала.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Теоријску наставу прате вежбе из архитектуре и урбанизма на којима студенти индивидуално уз помоћ наставника обрађују елементе планова. Практична настава обухвата и техничка снимања урбанистичких простора и детаља и њихову стилску анализу. Уместо вежби студенти могу радити и семинарске радове који обухватају урбанистичко снимање и истраживање простора.

Литература:

1.

Д. Тошковић; Урбани дизајн, Београд, 2000.

2.

М. Радовановић; Развој архитектуре, Чачак: Технички факултет, 2007.

3.

"Урбанпројект" Чачак, Генерални урбанистички план Чачка, Чачак, 1978.

4.

Завод за урбанизам Т. Ужице;  Просторни план општине Титово Ужице, Ужице, 1984

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

У настави се користе комбиноване методе теоријске наставе са пројекцијама, затим практичне вежбе које обухватају израду пројектаи истраживачки рад на терену.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

10

усмени испит

70

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

10