Студијски програм:

ИАС ТИ, ОАС ЕРИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Увод у информационе системе

Наставник:

Вељовић В. Алемпије

Статус предмета:

И, И, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студенти овладају знањем о могућности примене савремених информационих система у пословним системима. Сазнања им омогућавају да боље разумеју процес развоја, увођења и одржавања пословних информационих систем.

Исход предмета

Студенти треба да буду оспособљени за рад у тиму који се бави проблемима примене пословних информационих система. Способни су да прате и уоче основне тенденције у развоју информационих система и да их благовремено и адекватно примене у пословној пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Моделирање пословних процеса, Синтакса графичког језика IDEF0; Семантика графичког језика IDEF0, Логичко моделирање података,Синтакса графичког језика IDEF1X; Семантика графичког језика IDEF1X; Дефинисање ER модела, Физичко моделирање података, Генерисање шеме базе података, Дефинисање начина управљања подацима

Практична настава

SQL upitni jezik; Izrada korisničke aplikacije

Литература:

1.

Вељовић, А. Увод у информационе системе и базе података, Технички факултет, Чачак, 2011.

2.

Вељовић, А. Менаџмент информациони системи, Технички факултет, Чачак, 2011.

3.

Лазаревић, Б. Базе података, Факултет организационих наука, Београд, 2007.

4.

Комплет књига за ECDL (модули од 1 до 7), Компјутер библиотека, 2007.

5.

Вељовић А. Практикум из анализе информационих система, МЕГАТРЕНД, Београд, 2005.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, интерактивност, вежбе, контролни тестови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

20

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20