Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Увод у менаџмент

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Весић Васовић Ј. Јасмина (1)

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Овладавање студената принципима и базичним вештинама менаџмента, односно настојање да се студенти оспособе да уоче проблем, анализирају га, предложе начин решавања и тако, на бази стечених знања и вештина рационално располажу ограниченим ресурсима.

Исход предмета

Стечено знање треба да да основу за проучавање наредних предмета из области менаџмента.

Садржај предмета

Теоријска настава

Менаџмент, настанак и основни појмови. Еволуција мисли о менаџменту, Структура менаџмента, улога и задаци. Менаџмент и предузетништво, развој менаџмента и улога у индустрији, ефективност и ефикасност. Процес менаџмента. Систем циљева пословно-производног система, пројектовање система циљева, хијерархијска структура циљева. Нивои планирања и међусобна условљеност, предвиђање - методе и технике, динамичка разрада планова. Организовање, подела рада и распон менаџмента. Обликовање организационих јединица. Обезбеђење кадрова и поседање радних места - основни елементи, Oцењивање менаџера, Kонтрола са регулисањем, Планско-контролни циклус, мотивационе теорије, комуницирање-модели вођења, ауторитет и моћ, стилови вођења, одлучивање - ситуациони приступ, фазе у процесу одлучивања. Етика и друштвена одговорност манаџмента.

Практична настава

Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива.

Литература:

1.

Радојичић М.,  Увод у менаџмент, Технички факултет у Чачку, 2010.     

2.

Булат, В., 2004.,  Менаџмент, ИЦИМ, Крушевац

3.

Koontz, H., Weihrich, H., Менаџмент, МАТЕ, Загреб, 1998.

4.

Robbins S., Coulter M., Менаџмент, Data Status, Београд, 2005.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената (анализа случајева из праксе, израда пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета).

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

40

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20