Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Увод у програмирање

Наставник:

Урошевић Д. Владе

Статус предмета:

О, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Упознавање са декомпозицијом корисничког захтева, алгоритамским и структурним  приступом у његовом решавању, структурама података, програмерском логиком,  контролом тока програма, низовима и датотекама...

Исход предмета

Студент  зна да кориснички захтев измоделира и преведе га у облик погодан за програмирање. Зна за основне типове и структуре података. Добро влада контролом тока програма и наводи се да у решавању  задатака и  свакодневном животу примењује програмерску логику. Студент разуме и примењује рад са низовима и структурама.  

Садржај предмета

Теоријска настава

Програмирање на машинском и симболичком машинском језику. Меморија и симболичко адресирање. Увод у више програмске језике. Синтаксне нотације (BNF, EBNF, синтаксни дијаграми) и семантика програмских језика. Псеудојезик. Типови података: статички (скаларни и структурирани) и динамички (са променљивом величином и структуром). Појам алгоритма. Алгоритамске структуре. Контролне структуре: секвенце, селекције, циклуси и скокови. Потпрограми (процедуре и функције) - интерни и независни, рекурзија. Улаз/излаз података. Структурирано програмирање: Процедурално наспрам oбјектно oрјентисаног програмирања. Објекат (подаци објекта, понашање објекта). Класе (атрибути, методи).

Језици Paskal и C. Структура програма, основни типови, улазно/излазне наредбе, контролне структуре. Декомпозиција (процедуре, функције), променљиви и вредности аргументи, рекурзија. Сложени типови: записи, скупови, датотеке (бинарне и текстуелне), показивачи и механизам динамичке алокације и деалокације са примерима (рад са листама).

Практична настава

Израда програма у језику Paskal и C који обухватају контролу тока програма, функције, низове, структуре, датотеке. Израда алгоритамских шема.Упознавање са поступком писања и извршавања програма. Коришћење компајлера и тестирање програма.

Литература:

1.

Wirth N.: Allgorithms+data Structures =  Program, Prentice Hall, 1976  

2.

Урошевић, Д.: Алгоритми у програмском језику C, Микрокњига, Београд, 1996

3.

Чабаркапа , М. : Основи програмирања у паскалу, Круг, Београд, 2001, ИСБН 86-7136-071-7 

4.

Чабаркапа,  M., Maтковић, С.:  C/C++ Збирка задатака, Круг, Београд, 2003.

5.

Урошевић, В.:  Програмски језик C, Уџбеник, Технички факултет, Чачак, 2008, ИСБН 978-86-7776-068-7, COBISS.SR-ID 154223116, 176 с.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

10

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и