Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Увод у техничке системе

Наставник:

Јордовић А. Бранка (1), Драгићевић М. Снежана (0.5), Милићевић Р. Иван (0.5)

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Разумевање принципа универзалности у техници, појмова о техници и технологији-развој и међусобна повезаност појединих области, зависност развоја технике и успешности производње.

Исход предмета

Прихватање принципа унверзалности у техници. Усвајање основних знања из технике и технологије и система производних процеса и то: основни принцип, функционалност, систем, примена, домети, историјски развој. Стицање знања о утицају технолошког прогреса на напредак човечанства.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основа материје - атом, хемијски елемнти, хемијска једињења, распад атома. Структура материјала - карактеристична својства, природни материјали, најчешће коришћени материјали, материјали будућности. Погонска енергија - извори, могућности од градитељства до уништења, трансформације, нуклеарна енергија, коришћење и мерење енергије; Електрична енергија -производња, пренос, коришћење, DC и AC електрична енергија, мерења; Електрицитет

Магнетизам - магнет, стварање, састав, магнет прекидач, коришћење, електромотор, Земња као магнет, магнет као меморија, компас. Електроника - принцип рада електронских уређаја, IC кола, CPU, елкетронске компоненте, успон елкетронике. Таласи и зрачење - радијација, радиационо емитовање при посебним условима, активирање радијације, сигурни путеви примене радијације, штетност од радијације;

Светлост и ласер - светлост, светлосни талас, спектар светлости, кретање светлости, природа светлости, коришћење светлости, ласер; Звук - енергија звука, чујност, начини коришћења звука, рефлексија звука, параметри звука, скала јачине звука; Сила - сила, момент силе, спољашње и унутрашње оптерећење, равнотежа сила; Напрезање - аксијано, смицање, савијање, увијање, димензионисање; Кретање - положај, брзина, убрзање, транслација, ротација, равно и сверно кретање тела; Механизми - полуга, клин, точак; полужни, фрикциони, зупчасти, навојни, сложени механизми; Машине - састав, функција, пројектовање, производња, однос човек - машина; Време и простор - почетак мерења времена, сатови, време у свету, јединство времена и простора; Транспорт и комуникације - приближење света, тежња ка континуалном смањењу времена путовања, COM CAT, разне врсте транспорта, могућности путовања, специфичности транспорта и путовања, изуми средстава за путовање, GPS мрежа, GEO за комуникацију преко сателита; Роботика – појам, развој, примена, индустријски роботи, подела, основне компоненте; Техннологија будућности - програмске машине, мобилни телефон са великим могућностима, медицински програмски апарати, нове генерације процесора; развој технике.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате предавања са примерима из техничких система.

Литература:

1.

Милићевић, И., Голубовић, Д., Алексић, В,: Увод у техничке системе, скрипта у електронском облику, Чачак, 2007.

http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=19

2.

Технологија и развој, Југословенски савез друштва за ширење научних сазнања "Никола Тесла", Београд, 1989.

3.

Илустрована енциклопедија „Наука“, Вук Караџић, Београд, 1983.

4.

Илустрована енциклопедија „Машине“, Вук Караџић, Београд, 1983.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда семинарског рада, колоквијум и завршни тест. У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје. На вежбама се приказују практични примери, дају упутства за израду семинарских радова, пружа помоћ у изради семинарских радова и прегледају исти. Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (у току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20

     

     

Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра