Студијски програм:

ИАС ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Веб технологије

Наставник:

Стефановић Д. Ненад

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање и овладавање основним и напредним концпетима веб технологија, Интернета и веб дизајна.

Исход предмета

Студенти ће стећи потребна знања из области WWW-a, Интернет протокола, сервиса и умрежавања, као и веб дизајна за стандардне и мобилне платформе.  Овладаће употребом најновијих клијентских веб технологија везаних за HTML, JavaScript и XML.

Стечена знања студенти ће моћи да користе на разним пословима (Internetworking, веб дизајн, веб програмирање, консултантски послови, веб маркетинг и сл.).

Садржај предмета

Теоријска настава

У оквиру предмета обрађиваће се следеће теме: Увод у Интернет; Основни концепти и појмови WWW-a; Internetworking; OSI модел; TCP/IP модел; протоколи и стандарди; квалитет сервиса; рутирање; DNS, DHCP и WINS сервиси; концепти и приступи веб дизајну; HTML5 и CSS3 (стандарди и пратеће технологије); JavaScript и АЈАX - oснове и примена у веб дизајну, XML (стандарди и технологије), веб сервиси (стандарди, протоколи и технологије).

Практична настава

Веб дизајн, HTML, XHTML, HTML5, CSS, Javascript, XML. Израда веб сајта у програмском пакету Adobe Dreamweaver  на задату тему и коришћењем различитих веб технологија. Израда семинарског рада на једно од понуђених тема.

Литература:

1.

Брковић, М., Милошевић, Д., Практикум за развој Веб апликација, Технички факултет Чачак, 2004.

2.

C. Bates, Web programming : building Internet applications, 3rd edition, J. Wiley & Sons, 2006.

3.

A. Mrller, An Introduction to XML and Web Technologies, Addisin-Wesley, 2006.

4.

D. Comer, Povezivanje mreža TCP/IP (prevod), CET, 2001.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

4

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

20+23

..........

     

семинар-и

23