Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Високонапонска расклопна опрема

Наставник:

Стојковић М. Саша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са принципом рада и конструкцијама високонапонских расклопних апарата. Такође, треба да науче како се прекидачи одржавају и како се врши њихов избор. Студенти се упознају и са напрезањима друге врсте опреме, која су иста као код расклопних апарата.

Исход предмета

После положеног испита студенти треба да буду способни да распознају расклопне апарате, да познају принципе њиховог рада, да могу да их одаберу у пројектима и да имају представу о њиховом одржавању.

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Дефиниције и подела расклопних апарата, 2. Напрезања расклопних апарата, 3. Основе теорије електричних контаката, 4. Основе теорије електричног лука, 5. Основе теорије прекидања струје, 6. Основне технике прекидања струје, 7. Расклопни апарати средњег и високог напона, 8. Одржавање расклопних апарата, 9. Избор расклопних апарата

Практична настава

На вежбама (15×2=30 часова) раде се задаци, који треба да омогуће боље разумевање градива и оспособе студенте да имају функционално знање.

Литература:

1.

Милан Савић: Високонапонски расклопни апарати, Академска мисао, Београд, 2004,

2.

Крешимир Мештровић: Склопни апарати средњег и високог напона, GRAPHIS, Загреб, 2007.

(допунска литература)

3.

Саша Стојковић: Рачунарска анализа електроенергетских система програмом ATP (Alternative Transients Program), помоћни уџбеник, Технички факултет у Чачку, Чачак. 2007.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Настава се изводи помоћу видео бима (презентације) и аудиторно. Вежбе се изводе тако што се задаци раде на табли, а известан број примера ради се у рачунарској учионици применом програма АTP-EMTP (Alternative Transients Program). Рачунарским примерима илуструју се напонска напрезања прекидача.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

60

..........

     

семинар-и