Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Заштита на раду

Наставник:

Вујичић Д. Момчило

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање и стицање знања студената из области заштите на раду: превентивне мере, организовање послова безбедности и здравља на раду, класификација опасности на раду, мере безбедности заштите на раду. Практично упознавање са инструментима за мерење штетних утицаја у радном окружењу.

Исход предмета

Дефинисати основна и посебна и призната правила заштите на раду, обавезе и одговорности послодавца у обезбеђивању сигурности. Знати која је улога стручњака заштите на раду, као и права и обавезе радника у заштити на раду у затвореним и ограниченим просторима. Разликовати саставне делове процене опасности, методе за изрдау процене опасности. Коришћење приручника са подацими о заштити на раду, као и важећх прописа у РС и ЕУ.

 

Садржај предмета

Теоријска настава

Основна и посебна правила заштите на раду. Утврђивање послова са посебним условима рада. Норме и технички прописи у систему заштите на раду. Извештаји и евиденције. Знакови сигурности и општих информација. Рад на сигуран начин. Мере заштите при раду на машинама и уређајима са повећаним опасностима. Опасности, штетности и напори у радном окружењу. Испитивање и мерење утицајних фактора радне околине. Спровођење заштите при коришћењу опасних материја.  Класификација опасности од електричне струје и подела објеката на зоне опасности. . Унутрашњи надзор над применом правила заштите на раду. Складиштење опасних материја и њихово обележавање. Основне одредбе Закона о безбедности и здравља на раду. Превентивне мере. Обавезе и одговорности послодавца. Организовање послова безбедности и здравља на раду. Методе израде процене опасности.

Практична настава

 

Литература:

1.

Н. Љ. Николић, М. В. Петровић, ''Опасност и заштита од електричне струје'', Научна књига, Београд, 1987.

2.

Закон о безбедности и здрављу на раду, ''Сл. гласник РС'', бр. 101/2005.

3.

    

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

20

колоквијум-и

10

     

     

семинар-и

20