Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Заштита података

Наставник:

Ђорђевић С. Борислав

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

4

Услов:

Рачунарске мреже, оперативни системи

Циљ предмета

Циљ предмета je оспособљавање студената да разумеју, примењују и управљају поступцима за заштиту података у области рачунарства, комуникација и других пословних системима. Студенти треба да буду оспособљени да ураде анализу ризика, и да корисницима система образложе важност примене политике и прописаних поступака заштите.

Исход предмета

Студенти су оспособљени за примену поступака заштите, познају сигурносне механизме и сервисе за обезбеђење сигурности података.

Садржај предмета

Теоријска настава

1: Претње, напади, сигурност и методе заштите

2: Сигурносне архитектуре и модели

3: Криптографија

4: Сигурносни протоколи

5: Контрола приступа и мрежне баријере

6: Системи за откривање и спречавање упада

7: Злонамерни програми

8: Електронско пословање и сигурност на Интернету

9: Сигурност бежичних и мобилних мрежа

10: Сигурност и заштита оперативних система

11: Сигурност база података

12: Сигурносни аспекти програмирања

Практична настава

1.          Анализа основних система за заштиту.

2.          Симетрични системи заштите.

3.          Асиметрични системи заштите.

4.          Сервиси за обезбеђење сигурности Хеш функције и дигитални потпис

5.          Мрежне баријере : IPTABLES

6.          Злонамерни софтвери

7.          SQL injection

8.          Прекорачење бафера

9.          Сигурност на оперативним системима Linux i Windows .

Литература:

1.

Маrk Stamp, Information Security, Willey, 2007

2.

P. van Oorschot, and S. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 2002

3.

Sigurnost računarskih sistema i mreža, МикроКњига, 2007

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

60

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и