Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и мастер академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских академских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Студијски програм докторских академских студија „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ припада образовно-научном пољу техничко-технолошких наука. Програм има за циљ образовање високо компетентних доктора наука за научноистраживачки рад и развој нових технологија у научним областима електроенергетике, рачунарске технике и савремених електротехничких материјала. Они ће бити способни за самосталну и квалитетну реализацију (укључујући вођење) научноистраживачких пројеката, уз способност сталног усавршавања и упознавања нових електротехничких технологија.

Студијски програм организује се као докторске академске студије. Исходи учења обухватају високо софистицирана знања, као и потребне вештине, организационе способности и компетенције које студентима омогућавају примену стеченог знања на широку класу проблема електроенергетике, рачунарске технике и савремених електротехничких материјала и то: у привреди, државним јавним предузећима, институтима и другим истраживачким организацијама, образовним институцијама, консултантским кућама итд.

Завршетком студија студент стиче академски назив Доктор наука - електротехника и рачунарство.

Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске и мастер академске студије одговарајуће уже научне области са најмање укупно 300 ЕСПБ (Европски систем преноса бодова), при чему су остали услови уписа (просечна оцена и други) дефинисани Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку који је у потпуности усклађен са Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу.

Студијски програм се реализује кроз изборна подручја (модулe): Електроенергетика, Рачунарска техника и Савремени материјали и технологије у електротехници. Кроз изборне предмете продубљују се и проширују специфична знања са основних и мастер академских студија, али се стичу и многа нова знања, обрадом сложених математичких модела, алгоритама и управљачких система из области електроенергетских система, нових (обновљивих) извора енергије, енергетске електронике, електричних машина, електромоторних погона, електричних мерења, рачунарске технике, електротехничких материјала и других. Пошто су развој електроенергетике и савремених материјала изразито мултидисцилинарне области уско повезане и са развојем рачунарске технике, Интернет технологија и мерно-регулационих-управљачких техника, у претходни студијски програм од 2009. год су били укључени предмети из ове области, па је потпуно логично да се у овом новом циклусу појављује самостални нови модул из области рачунарске технике.

Студијски програм траје три године и има укупно 180 ЕСПБ (90 ЕСПБ се односи на реализацију докторске дисертације). Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра. Два су обавезна (Теоријске и експерименталне методе истраживања 5 ЕСПБ и Докторска дисертација – теоријске основе 30 ЕСПБ), док се осталих 6 предмета бирају из предложених група предмета. Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће полагати, а који доприносе продубљивању знања и разумевања области из које ради докторску дисертацију.

Активна настава изводи се кроз предавања, студијски истраживачки рад (СИР), семинарске радове и докторску дисертацију, при чему су удео СИР-а и израда докторске дисертације у активној настави доминантни. Кроз СИР студенти се активно укључују у наставни процес основних и мастер академских студија кроз разне активности (консултације, демонстрације, лабораторијске, рачунарске и рачунске вежбе). СИР је у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова, као и израду докторске дисертације. Саставни део активне наставе су консултације, које се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На њима се дају упутства у вези СИР-а, правилног коришћења литературе и начина писања научних и стручних радова. Редовна предавања организују се уколико постоји више од пет кандидата на предмету. У супротном, руководиоци модула докторских академских студија доносе одлуку о менторском извођењу наставе. У менторском раду наставник је у непосредном контакту са студентом у вези начина коришћења литературе, савладавања предвиђеног градива, израде докторске дисертације и публиковања остварених истраживачких резултата (кроз стручне и научне радове).

Израдом и јавном одбраном докторске дисертације стиче се 60 ЕСПБ.

Предуслови за упис предмета дефинисани су курикулумом. Студенти имају обавезне и изборне предмете. Изборни предмети бирају се из листи предложених предмета дефинисаних курикулумом. За сваки предмет дефинисан је садржај, изборност, број часова и структура активне наставе, као и ЕСПБ тежина.

У договору са ментором и руководиоцима модула докторских академских студија неки предмети се могу преузети са акредитованих студијских програма докторских академских студија у земљи и иностранству.

Евиденција:

Публикација установе-Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs