Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм докторских академских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

Сврха студијског програма докторских академских студија „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ који се реализује у оквиру модула Електроенергетика, Рачунарска техника и Савремени материјали и технологије у електротехници, јесте образовање студената за звање Доктор наука - електротехника и рачунарство, у складу са савременим потребама привреде и друштва у погледу развоја нових технологија. Курикулум студијског програма гарантује да ће свршени студенти бити високо компетентни развојни и/или научно-истраживачки кадрови у својим ужим научним областима. Они ће бити способни за самосталну и квалитетну реализацију и вођење широког спектра научноистраживачких пројеката и развој нових технологија и поступака у појединим областима индустрије (на пример, електропривреда), развоја, услужних делатности, консултантских и организационих послова. За ову врсту кадрова постоје широке могућности запослења, које подразумевају високошколске установе, научне институте, одељења развоја у индустрији, државне и друге јавне институције. Уз континуирано лично усавршавање и упознавање нових електротехничких технологија, студенти ће бити способни да критички процењују сопствена и друга истраживања, што генерално доприноси развоју науке и критичког мишљења. Студијски програм је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и у складу са савременим техничко-технолошким развојем у свету. Ове студије дају највиши формални степен у универзитетском образовању, што гарантује оспособљеност за обављање најсложенијих научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова.

Тренутни енергетски трендови у свету, засновани на исцрпљивању постојећих конвенционалних извора електричне енергије, постављају пред науку нове изазове који су последица интензивне примене малих електрана базираних на коришћењу обновљивих примарних ресурса и система за акумулирање електричне енергије, тзв. дистрибуираних ресурса. Проблеми које је потребно решавати су: промена вредности струја кратких спојева, токова снага и напонских прилика, промена подешавања уређаја релејне заштите, могућност појаве пренапона и настанка хармонијске резонанце и ферорезонанце, другачији карактер прелазних процеса током поремећених стања у мрежи и са тим изазвано напрезање опреме, неуправљивост већине типова обновљивих извора електричне нергије. У задњој деценији снажно се развија и област електромоторних погона и регулације електромоторних погона са становишта усавршавања њиховог ефикасног начина управљања чиме се постижу знатне уштеде енергије.

Трендови развоја рачунарске технике односе се на истраживања и развој тзв. интегрисаних (embedded) система, који подразумевају реализацију специјализованих рачунарски базираних уређаја намењених широкој примени, пре свега у области управљања и комуникација. Захтеви реализације ових система утицали су на конципирање нових приступа у пројектовању хардвера рачунара, системског софтвера и алата за развој апликативног софтвера.

Такође, нове технологије су великим делом базиране на развоју савремених материјала са знатно унапређеним функционалним својствима (нпр. нанотехнологије и наноматеријали за израду проводних, феромагнетних, керамичких и композитних компоненти).

Одшколовани доктори наука биће оспособљени да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања у области нових технологија и поступака, који доприносе регионалном развоју, побољшању техничко-технолошког и истраживачког потенцијала Републике Србије у областима електроенергетике, рачунарске технике  и савремених електротехничких материјала и општем развоју науке у земљи и свету. Доктори наука који поседују врхунска знања у овим областима све су траженији у свету.

Напред дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку где се организују основне и мастер академске студије у области електроенергетике и рачунарске технике, тако да докторске академске студије дају и континуитет у образовању на овој установи. Програм одговара постављеним стандардима квалитета образовног система и научноистраживачког рада у нашој земљи и стандардима за укључивање у европски образовни систем, што гарантују курикулуми који су усаглашени са референтним факултетима у Европи. Факултет има вишедеценијску традицију у школовању инжењера, магистара и доктора наука сличних профила, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије. Реализацијом овог докторског студијског програма школоваће се стручњаци који поседују врхунска знања и истраживачке способности у европским и светским оквирима у областима електроенергетике, рачунарске технике и савремених електротехничких материјала, што гарантује велики број наших успешних студената запослених широм света, нпр. (http://sasavrakovic.com/index.php?page=profile&section=education).