Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских академских студија има дефинисане циљеве.

Основни циљ докторског студијског програма „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ са модулим Електроенергетика, Рачунарска техника и Савремени материјали и технологије у електротехници, јесте образовање високо компетентних стручњака, који поседују сва неопходна знања и компетенције за научноистраживачки рад и техничко-технолошки развој у овим областима, као и трансфер нових технологија. Одшколовани доктори наука биће оспособљени за најсложеније послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима (на пример, електропривреда), консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим). Њихово школовање укључује и развој креативних способности разматрања проблема и (само)критичког мишљења.


Такође, циљ је да доктори наука поседују широк обим знања у областима електроенергетике, рачунарске технике и електротехничких материјала, као и електротехнике уопште, како би били професионално компетентни за праћење и учешће у брзом технолошком развоју у овим областима, кроз увођење нових, ефикаснијих технологија.


Један од специфичних циљева који је посебно важан на овом нивоу студија, а који је у складу са дугогодишњим циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука, јесте развијање свести за потребом перманентног образовања, усавршавања и напредовања у својој научној области (почев од основних, преко мастер, па до докторских академских студија које се организују у овој високошколској установи). Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму).


Програм докторских академских студија намењен је школовању кадрова који ће проучавати проблеме везане за производњу, пренос, дистрибуцију и употребу електричне енергије, примену рачунарске технике, синтезу, карактеризацију и примену нових електротехничких материјала као и савремене технике електричних мерења и рачунарског управљања. Пошто наведене области представљају широко и врло динамично поље деловања, па је практично немогуће обрадити све појединачне проблеме кроз само школовање, од посебног значаја је оспособљавање за креативно мишљење и развијање способности за самостално решавање нових проблема. Имајући у виду брз напредак рачунарске технике, Интернет технологија и мерно-регулационо-управљачких техника, један од циљева је и проучавање њихове примене у електроенергетици и развоју савремених електротехничких материјала, као основних корисничких алата. Зато се у студијском програму може уочити повезаност модула преко групе предмета који су заједнички или за сва три модула или за поједина два модула.


Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

o  разматрање, разумевање, формулисање, презентовање и решавање техничко-технолошких проблема из праксе;

o  развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;

o  развој научне мисли и стваралаштва у областима електроенергетике, рачунарске технике и савремених електротехничких материјала;

o  самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;

o  припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству према највишим техничким стандардима;

o  оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;

o  способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;

o  разумевање импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности.