Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  докторских академских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

Компетенција за стицање звања доктора наука у научној области „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

4.1 Студент стиче опште способности за:

 • Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији.
 • Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 • Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 • Способност промовисања технолошког, друштвеног и културног напретка у академском и професионалном окружењу.
 • Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 • Стални допринос развоју научне дисциплине и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 • Разумевање утицаја нових научних решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 • Презентацију научних резултата објављивањем у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења, као и преношења знања на млађе колеге и студенте.

4.2 а) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Електроенергетика су:

 • Дизајнирање (укључујући планирање, детаљан дизајн и пројектовање), специфицирање, уградњу и оцену перформанси појединих електроенергетских компоненти, процеса или система, у циљу постизања оптималних перформанси у погледу квалитета, цене и безбедности.
 • Истраживање и увођење у експлоатацију нових обновљивих извора електричне енергије.
 • Вођење развоја нових електроенергетских технологија, производа и услуга (у области класичних и обновљивих извора електричне енергије), за увођење нових научноистраживачких приступа пројектовању, производњи и експлоатацији, као и за послове планирања и одлучивања заснованих на научним методама прикупљања, обраде и анализе информација.
 • Развијање нових алгоритама управљања и регулације у области регулисаних електромоторних погона.
 • Способност увођења нових, енергетски знатно ефикаснијих начина управљања и регулације електромоторних погона.
 • Оригинална истраживања која проширују границе тренутно познатих и признатих техничко-технолошких решења у електроенергетици, а чији се квалитет мери публиковањем у валидним научним националним и међународним часописима и конференцијама, или кроз патенте и нова техничка решења.
 • Креирање експеримената и мерења, уз способност коришћења модерне истраживачке и рачунарске опреме, као и информационо-комуникационих технологија.

4.2 б) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Рачунарска техника су:

 • Специфицирање, пројектовање и имплементација хардверско – софтверских елемената рачунара са циљем добијања нових система који се могу применти у различитим областима људске делатности.
 • Истраживања на плану нових рачунарских архитектура са циљем добијања рачунарских система који ће обезбедити боље опште перформансе на плану обраде података, као и примене рачунара у системима управљања и преносу информација.
 • Организовање истраживања и развоја на плану нових хардверско – софтверских технологија и техника пројектовања рачунарских система и њихове најшире могуће примене.
 • Спровођење истиживања са циљем проширивања граница садашњих научних сазнања у области рачунарске технике и стварање нових техничко – технолошких решења и њихову квалитативну проверу кроз одговарајуће научне и стручне публикације.
 • Проширивање општих знања кроз упознавање са савременим средствима за пројектовање хардвера и софтвера рачунара и креирање сопствених истраживачких приступа и алата.

4.2 в) Предметно-специфичне способности које се стичу у оквиру студијског модула Савремени материјали и технологије у електротехници су:

 • Анализа и синтеза савремених (аморфних, наноструктурних, танкослојних) електротехничких материјала: проводних, феромагнетних, керамичких, композита ...
 • Истраживање и развој нових технологија добијања напред наведених класа електротехничких материјала.
 • Истраживања усмерена ка применама нових електротехничких материјала кроз интензиван експериментални рад и електрична мерења.
 • Валоризовање постигнутих резултата путем публиковања у референтним међународним и националним научним часописима или скуповима, или кроз патенте и нова техничка решења.