Стандард 5: Курикулум

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских академских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Студијски програм докторских академских студија „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ реализује се у оквиру модула Електроенергетика, Рачунарска техника и Савремени материјали и технологије у електротехници у трајању од 6 семестара (3 године) и вреди 180 ЕСПБ. Курикулум је формиран тако да задовољи све структурно и квалитативно постављене критеријуме, као и очекиване циљеве, исходе и компетенције учења.

Током студија студенти слушају укупно 8 једносеместралних предмета, распоређених у четири семестра: 1 обавезан теоријско-методолошки предмет (5 ЕСПБ), 1 изборни предмет из области математике/физике/рачунарства (10 ЕСПБ), 5 изборних стручних предмета (по 15 ЕСПБ) и 1 обавезан предмет из теоријских основа докторске дисертације (30 ЕСПБ). Два семестра у завршној години предвиђена су за израду докторске дисертације (укупно 60 ЕСПБ). Изборни стручни предмети имају по 10 часова активне наставе, од чега је 5 часова предавања и 5 часова студијског истраживачког рада (СИР), што је изнад захтеваних 25 % предавања. Такође, обезбеђен је и захтевани однос ЕСПБ који се остварује полагањем испита који су у вези са темом докторске дисертације и израдом и одбраном докторске дисертације (најмање 90 ЕСПБ, тј. 50% ЕСПБ).

У курикулуму су за сваки предмет јасно дефинисани сви захтеви, који потпуно одређују предмет и резултате који се са њим постижу. Кандидат бира предмете у складу са интересовањима, уз сагласност ментора студија и руководиоца модула докторских академских студија, како би се обезбедила конзистентност знања потребних за израду докторске дисертације.

Студије се организују кроз предавања, студијски истраживачки рад, научни рад и израду и одбрану докторске дисертације.

Предавања из наставних предмета изводе се као групна (ако на предмету има најмање пет кандидата, или ако је овакав вид наставе неопходан због природе предмета) или менторска. У договору са студентима, одлуку о врсти наставе доноси руководилац модула докторских академских студија, кога именује Наставно-научно веће на предлог Комисије за докторске студије Факултета техничких наука у Чачку.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Имајући у виду широку мултидисциплинарност електротехнике, предложена је широка листа изборних предмета, који се (условно) могу сврстати у неколико ужих научних области: рачунарство и информатика, инструментација и електрична мерења, електротехнички материјали и технологије, електроенергетски системи, електроенергетска постројења и опрема, електромоторни погони, рачунарска техника. На овај начин студентима је омогућено да задовоље своје научноистраживачке афинитете које су током основних и мастер академских студија профилисали.

Студијски истраживачки рад на предмету Докторска дисертација теоријске основе представља квалификациони испит за израду докторске дисертације, којим студенти доказују да су овладали потребним теоријским знањима из уже научне области од интереса. Током реализације овог испита пише се пријава докторске дисертације на основу публикованих радова чији број и врста су дефинисани Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. Овај предмет се полаже као испит (писмено и/или усмено) пред комисијом по областима из три наставна предмета са студијског програма, који су од непосредног интереса за израду докторске дисертације. Предмете одређују ментор и руководилац модула докторских академских студија.

Пре одбране докторске дисертације кандидат је обавезан да има објављен (или прихваћен за објављивање) најмање један рад у часопису са SCI (Science Citation Index) листе. На предлог надлежне Катедре за област истраживања кандидата, Наставно научно веће именује комисију за оцену урађене докторске дисертације коју сачињава минимално три, а максимално пет чланова, од којих један члан обавезно није са факултета који је у саставу Универзитета у Крагујевцу.

Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Блок табела 5.

Евиденција:

Статут – Прилог 5.1