Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора. 

Студијски програм докторских академских студија „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Од тога, 120 ЕСПБ стиче се полагањем испита из предмета предвиђених курикулумом (30 ЕСПБ је предмет Докторска дисертација-теоријске основе). Укупно се полаже 8 испита, распоређених у 1. и 2. години, а четврти, пети и шести семестар се односе на пријаву, израду и одбрану докторске дисертације.

Студијски програм нуди студентима најновија научна знања и усаглашен је са следећим програмима докторских студија, који важе на акредитованим европским универзитетима:

Модул - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1) Норвешки универзитет науке и технологије, Трондхајм, Норвешка

http://www.ntnu.no/elkraft/english/studies/phd  
На факултету за информационе технологије, математику и електротехнику докторске студије из области електротехнике трају 3 године, при чему кандидат, испуњавањем својих обавеза, у свакој години стиче 60 ЕСПБ. Испити покривају следеће области: високонапонску изолацију, прелазне процесе у ЕЕС-у, стабилност ЕЕС-а, тржиште електричне енергије, обраду дигиталних сигнала у ЕЕС-у, енергетску електронику, поузданост, електромагнетне уређаје, физику полупроводних материјала и осветљење.

2) Универзитет у Порту, Португал

http://www.fe.up.pt/si_uk/planos_estudos_geral.formview?p_Pe=558
Студијски програм докторских студија за Електротехнику и рачунарство предвиђа слушање и полагање испита током прве године студија, док се током 2. и 3. године планира израда докторске дисертације. У току 1. и 2. семестра кандидат треба да положи по 4 предмета, при чему сваки положени испит вреди 7,5 ЕСПБ.

3) Словачки универзитет за технологију у Братислави, Словачка

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2039   

http://is.stuba.sk/katalog/brozura_programy.pl

На факултету за електротехнику и информатику докторске студије за Електроенергетику и Електромоторне погоне трају 3 године. Током прва два семестра кандидат полагањем испита стиче 60 ЕСПБ, а током 2. и 3. године студија ради докторску дисертацију. Највећи део ЕСПБ се стиче публиковањем научних радова у часописима и презентовањем резултата из докторске дисертације на научним скуповима.

4) Политехнички универзитет у Милану, Италија

http://www.etec.polimi.it/index.php?id=118&L=2

http://www.etec.polimi.it/fileadmin/user_upload/Dottorato/Modulo-attivazioneDR-Poli-Engl26.pdf

Докторске студије трају 3 године. Током сваке године кандидат стиче по 60 ЕСПБ. Током прве две године се полажу испити, а израда докторске дисертације је предвиђена током 3. године.

Модул – РАЧУНАРСКА ТЕХНИКА

1) Универзитет Богазици, Истанбул, Турска

http://www.cmpe.boun.edu.tr/graduate/courses/index.php

Докторске студије трају 3 године. У току 1. и 2. семестра кандидат треба да положи по 8 предмета, при чему сваки положени испит вреди 3 ЕСПБ. Затим приступа изради докторске дисертације.

2) Универзитет у Марибору, Словенија

http://www.feri.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=496

На факултету за електротехнику, рачунарство и информатику докторске студије из области рачунарства трају 3 године, при чему кандидат, испуњавањем својих обавеза, у свакој години стиче 60 ЕСПБ. Вредност ЕСПБ бодова по предметима расте из семестра у семестар, као што је то на програму докторских студија на ФТН Чачак. Рад студента на докторској дисертацији почиње већ у другом семестру са ментором.

3) Свеучилиште у Загребу, Хрватска  

http://www.fer.unizg.hr/poslijediplomski/predmeti

Докторске студије трају 3 године, а изузетно се могу продужити до 5 година. У току 1. и 2. семестра кандидат треба да положи по 5 предмета, при чему сваки положени испит вреди 6 ЕСПБ, а током свих 6 семестара похађа најмање један семинар или радионицу (могуће је семинар и радионицу похађати и у иностранству).

Модул - САВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

1) Словачки универзитет за технологију у Братислави, Словачка

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2039   

http://is.stuba.sk/katalog/brozura_programy.pl

На факултету за електротехнику и информатику докторске студије за Електротехнологије и материјале трају 3 године. Током прва два семестра кандидат полагањем испита стиче 60 ЕСПБ, а током 2. и 3. године студија ради докторску дисертацију. Највећи део ЕСПБ се стиче публиковањем научних радова у часописима и презентовањем резултата из докторске дисертације на научним скуповима.

2) Технички универзитет у Бечу, Аустрија

http://www.tuwien.ac.at/fileadmin/t/rechtsabt/downloads/Studienplaene_ab_Oktober_2012/Doktoratsstudium_Naturwissenschaften_Sozial_Wirtschaftswissenschaften.pdf

http://www.tuwien.ac.at/lehre/doktorat/

На Техничком Универзитету у Бечу студијски програм докторских студија траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Многи програми реализују повезане мастер и докторске студије које се једним делом реализују на факултетима а добрим делом на научним институтима. Изузетне су могућности избора предмета из области Науке о материјалима који се односе на спектроскопске методе испитивања структуре, наноматеријале, магнетне материјале као и обавезне премете посвећене апликацијама као што су израда електронских елемената и сензора. Постоји могућност одабира предмета са других универзитета па чак и ван граница Аустрије (студенти са ТУ Беч су неке од предмета на докторским студијама полагали у Београду и Чачку код професора ангажованих на студијском модулу Савремени материјали и технологије у електротехници).

3) Универзитет Паи-Васко у Билбау, Шпанија

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-content/es/contenidos/informacion/oferta_doctorado/es_oferta/oferta_posgrados.html

http://www.mscnano.eu/phdprogram.php

На Универзитету Паи-Васко у Билбау се реализује програм докторских студија Науке и технологије материјала који заједнички реализују Департмент за примењену физику и Департмент за електротехнику и електронику. На овај програм се могу уписати свршени студенти физике, инжењери за материјале и инжењери електронике. Припремни изборни предмети носе по 3 ЕПСБ а предмети везани за истраживање по 12 ЕПСБ. Као и на ТУ Беч многи програми реализују повезане мастер и докторске студије. Посебно треба истаћи предмете везане за испитивање аморфних и поликристалних материјала, савремених магнетних материјала као и њихове примене.

Евиденција:

Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе) – Прилог 6.1

Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима Прилог 6.2.