Стандард 7: Упис студената

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања и културе и својим ресурсима уписује студенте на студијски програм докторских академских студија.

Факултет техничких наука у Чачку у складу са друштвеним потребама и расположивим ресурсима, на докторске академске студије „Електротехничко и рачунарско инжењерство„ уписује број студената који је дефинисан Одлуком оснивача, а на предлог Наставно научног већа факултета. Приликом дефинисања броја уписаних студената се није ишло на максималан број студената који се одређује према критеријуму: број ментора x 5/3 = број студената, који би износио 18 студента (11 ментора). Ради што квалитетнијег рада са студентима одређен је број од 12 студената. Упис студената координира Комисија за докторске студије, коју сачињавају продекан за наставу, продекан за научноистраживачки рад и руководиоци изборних подручја - модула докторских студија. Надлежност ове комисије је да спроведе упис, контролише процедуру предвиђену Правилником о докторским студијама од пријаве теме кандидата до одбране докторске дисертације.

На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које има:

а) завршен факултет уз претходно остварени обим студија од 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер академским студијама на техничким и другим сродним факултетима, са најмањом просечном оценом 8,00 (осам) на основним и мастер академским студијама, односно еквивалентном оценом из других система оцењивања;

б) академски назив магистра наука из одговарајуће научне области ако није стекло докторат по раније важећим законским прописима у року који је утврђен Законом. Ови студенти се уписују на трећу годину докторских студија уз претходно положене диференцијалне испите о чему одлучује Комисија за докторске студије;

в) лице које је завршило студије по прописима пре доношења Закона о високом образовању може да упише докторске студије, под истим условима као и лице које има диплому завршених мастер академских студија;

г) лице које је завршило основне и мастер академске студије у иностранству, коме је у поступку признавања студијског програма на Универзитету утврђено право на наставак школовања односно право на упис докторских академских студија.

Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер академским студијама, и на основу остварених научних резултата према критеријумима које је дефинисало надлежно Министарство за науку. При упису студенту докторских студија Комисија за докторске студије именује ментора студија при чему се, према могућностима, води рачуна о жељи студента и о равномерном оптерећењу наставника-ментора. Ментор студија се бира из реда наставника са акредитованог студијског програма који су у сталном радном односу на Факултету. Ментор студија прати рад кандидата и може, али и не мора, бити ментор при изради докторске дисертације.

Адекватност студијског програма мастер академских студија и научне области потребне за упис одређује Комисија за докторске студије. Изузетно се може одобрити упис и другим кандидатима уз полагање диференцијалних испита. Одлуку о полагању и карактеру диференцијалних испита доноси такође Комисија за докторске студије.

Прелазак са истих или сродних студијских програма у земљи и иностранству је могућ у складу са Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку.

Студентима магистарских студија или магистрима наука стечених по раније важећим законским прописима положени испити могу се признати или делимично признати уз допуну, што врши Комисија за докторске студије.

Страни држављанин се може уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, али као самофинасирајући студент. Кандидат страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси додатак дипломе о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.

Табела 7.1. Број студената који се уписује на дати студијски програм

Евиденција:

Конкурс за упис на докторске студије (ако започела њихова реализација) - Прилог 7.1