Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених извршавањем предиспитних обавеза и плагањем испита. Докторска дисертација се оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

Студијски програм је индивидуални и састоји се од једног обавезног предмета и шест изборних предмета (укупно 90 ЕСПБ бодова) и једног обавезног предмета из теоријских основа докторске дисертације (30 ЕСПБ бодова). С циљем што квалитетнијег напредовања студената уз предлог ментора студија могућ је избор и предмета са акредитованих програма докторских академских студија у земљи и иностранству.

Предиспитне обавезе учествују са најмање 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Резултати постигнути у предиспитним активностима уписују се у индекс. Услов за излазак на завршни испит је остварен 51% од максималног боја поена које студент може да оствари током предиспитних активности. Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена представља збир поена остварених по активностима током наставе и на завршном испиту. Завршни испит је обавезан. При утврђивању укупне оцене студента на наставном предмету узима се у обзир оцена рада студента током наставе (колоквијуми, тестови, семинарски рад и други облици наставе) и оцена знања студента показаног за завршном испиту. Након завршетка наставе и завршног испита наставник одређује укупни број освојених поена и формира коначну оцену за сваког студента. Оцену на испиту даје наставник, односно испитна комисија. Оцена се уписује у индекс, записник о полагању испита и матичну књигу студената. Оцена 5 (пет) се не уписује у индекс и матичну књигу студената.

Дисертација је резултат самосталног истраживачког рада у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у ужој области која одређује предмет докторске дисертације. Одбрани се приступа после прихватања за публиковање или публиковања најмање једног рада у часопису са SCI листе. Укупни остварени научни допринос докторске дисертације оцењује се на основу броја релевантних научних публикација, патената и техничких решења.

Начин и поступак пријаве и одбране докторске дисертације уређен је Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку, Статутом факултета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу.

Табела 8.1. Листа одбрањених докторских дисертација у установи у претходне три  школске године са резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање

Евиденција:

Статут (део који се односи на докторске студије) - Прилог 8.1

Правилник институције о оцени докторске дисертације - Прилог 8.2