Стандард 11: Контрола квалитета    

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада и усавршавања наставника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација и научноистраживачке опреме. Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима.

Поступак самовредновања обавља се у интервалима од највише три године одређеним Правилником о самовредновању. При томе се поступа и у складу са документом "Стратегија обезбеђења квалитета Техничког факултета у Чачку", који је усвојио Савет факултет 25. јуна 2008. год. Овај документ иновиран је током 2013. год (одлука Савета бр. 770/5 од 8. маја 2013. године). На основу стратегије обезбеђења квалитета редовно је спровођена контрола квалитета путем самовредновања Факултета и његових студијских програма и то 2010 и 2013. год.

Наставно-научно веће факултета именује Комисију за контролу квалитета на студијском програму докторских академских студија. На основу предлога Комисије за контролу и обезбеђење квалитета, усвојени су стандарди и поступци за обезбеђење минималног нивоа квалитета на студијском програму докторских академских студија.

До сада су два студента докторирала у року а две докторске дисертације су у поступку пријаве. Сваки од доктораната је као резултат рада на дисертацији публиковао по 3 рада у међународним часописима са SCI листе, а једном докторанту је признат међународни патент (СР Немачка) и обављена нострификација дипломе доктора наука у Швајцарској. Оба студента су на основу добијене титуле Доктор наука - електротехника и рачунарство покренули поступак избора у виша научна звања у институцијама на којима су запослени. Тренутно је на студијама 8 доктораната (4 буџетска и 4 самофинансирајућа студента).

На расписане конкурсе за упис увек је био пријављен знатно већи број кандидата али су приликом уписа студената у потпуности поштовани критеријуми предвиђени Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на ФТН Чачак и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу.

Приликом креирања новог програма докторских академских студија водило се рачуна о резултатима анализе урађене током процеса самовредновања 2013. год., тј. спроведени су предлози мера и активности дати у извештају о спољашњој провери осигурања квалитета од стране КАПК-а.  Формиран је нов модул Рачунарска техника на студијском програму Електротехничко и рачунарско инжењерство. Постојећи курикулум докторских академских студија акредитован 2009. год је употпуњен са знатним бројем нових предмета а садржаји предмета су иновирани као и пратећа литература. Настављено је и опремање лабораторија значајном научноистраживачком опремом како преко материјалних средстава на националним и међународним пројектима тако и издвајањем значајних средстава из сопствених прихода Факултета.

Активна улога студената у контроли квалитета је обезбеђена анкетирањем студената ДС ЕРИ (завршна година и доктори наука који су завршили овај СП). Анкета је реализована у новембру месецу 2013. год., а примењена је вишекритеријумска скала процене на основу којих су добијене композитне оцене:

Оцена програма докторских студија

4.63

Оцена реализације наставе на докторских студијама

4.69

Оцена уџбеника, литературе и других извора знања

4.45

Оцена рада наставника

4.71

Општа оцена докторских студија

4.54

Као што је већ напред наглашено у новом програму су већ иновирани садржаји постојећих предмета као и пратећа литература, као корективне мере по ставкама где су у студентској анкети добијене најниже оцене.

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму:

Евиденција:

Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1

Извештај о самовредновању ФТН 2013 – Прилог 11.1.б