Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и мастер академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских академских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Студијски програм докторских студија Инжењерски менаџмент припада техничко-технолошком образовно-научном пољу.
Студијски програм уско је повезан са савременим научним сазнањима у области инжењерског менаџмента. На основу анализе наставних планова у овој области, пре свега, високошколских установа Западне Европе, те вишегодишњег искуства Факултета техничких наука у Чачку у образовању кадрова у овој области (на нивоу основних, мастер, магистарских студија и одбрањених докторских дисертација из области инжењерског менаџмента) и експертске процене дефинисана су знања која доктори наука инжењерског менаџмента треба да поседују.
Програм има за циљ да образује високо компетентне докторе наука за самосталан и тимски рад у научноистраживачким и образовним институцијама, привреди и јавном сектору. Они ће бити способни за самостално и квалитетно вођење и координацију  научноистраживачких пројеката, уз способност сталног усавршавања и примене нових научних сазнања у области инжењерског менаџмента, као и коришћења стручне литературе за проширивање знања.
Исход процеса учења је стицање знања и оспособљавање студената за самосталан и тимски научноистраживачки рад, као и примена стечених знања и вештина у пракси.
Завршетком студија студент стиче академски назив Доктор наука – индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмента.
Услов за упис на студијски програм су завршене основне академске и мастер академске студије одговарајуће научне области са најмање укупно 300 ЕСПБ, при чему су остали услови уписа (просечна оцена и други) дефинисани Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку.
Студијски програм траје три године и има укупно 180 ЕСПБ (90 ЕСПБ се односи на реализацију докторске дисертације). Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра. Два су обавезна (Пројектовање организационих система 5 ЕСПБ и Докторска дисертација – теоријске основе 30 ЕСПБ), док се осталих 6 предмета бирају из предложених група предмета. Кроз изборне предмете продубљују се и проширују специфична знања са основних и мастер академских студија, али се стичу и многа нова знања. Свој истраживачки интерес студент профилише избором предмета које ће полагати, а који доприносе продубљивању знања и разумевања области из које ради докторску дисертацију.
Активна настава изводи се кроз предавања, студијски истраживачки рад (СИР), семинарске радове и докторску дисертацију, при чему су удео СИР-а и израда докторске дисертације у активној настави доминантни. СИР је у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова, као и израду докторске дисертације. Саставни део активне наставе су консултације, које се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На њима се дају упутства у вези СИР-а, правилног коришћења литературе и начина писања научних и стручних радова. Редовна предавања организују се уколико постоји више од три кандидата на предмету. У супротном, предавања се не организују, при чему руководилац докторских студија доноси одлуку о менторском извођењу наставе. У менторском раду наставник је у непосредном контакту са студентом у вези начина коришћења литературе, савладавања предвиђеног градива, израде докторске дисертације и публиковања остварених истраживачких резултата (кроз стручне и научне радове).
Израдом и јавном одбраном докторске дисертације стиче се 60 ЕСПБ.
Предуслови за упис предмета дефинисани су спецификацијом предмета (Табела 5.1). Курикулум садржи обавезне и изборне предмете. Изборни предмети бирају се из листи предложених предмета дефинисаних курикулумом. За сваки предмет дефинисан је садржај, предуслов за упис, изборност, број часова и структура активне наставе, као и број ЕСПБ.
Прелазак са других студијских програма докторских студија у оквиру истих или сродних области, у земљи и иностранству је могућ у складу са Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку, Статутом факултета и Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. Студентима других студијских програма у оквиру истих или сродних области положени испити могу се признати или делимично признати уз допуну, што врши Комисија за докторске студије.
Стечено знање и вештине студената завршених докторских студија, би требало да обезбеди потребан степен стручности за самостални научноистраживачки рад. Након завршених студија студенти овог студијског програма били би формирани стручњаци који би својим знањем унапређивали област инжењерског менаџмента и самим тим допринели развоју привреде и друштва у целини.

Евиденција:

Публикација установе-Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs
Прилог 1.2 Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку
Прилог 1.3 - Правилник o упису студената на студијске програме Универзитета у Kрагујевцу

Публикација установе-Прилог 1.1 www.ftn.kg.ac.rs
Прилог 1.2 Правилник о докторским студијама и стицању звања доктора наука на Факултету техничких наука у Чачку
Прилог 1.3 - Правилник o упису студената на студијске програме Универзитета у Kрагујевцу