Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм докторских академских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

Сврха студијског програма докторских студија Инжењерски менаџмент је јасно и недовосмислено формулисана, а односи се на образовање студената за звање Доктор наука – индустријско инжењерство/инжењерскои менаџмент.
Програм ствара кадрове са интегрисаним инжењерским, технолошким, математичкими другим компетенцијама које су фокусиране на проактивно решавање проблема и самостално вођење истраживања које омогућава развој нових метода и поступака које доприносе општем развоју друштва. Програм докторских студија инжењерски менаџмент омогућава свршеним студентима да  истражују савремене пословне и инжењерске процесе и критички процењују рад других.
Програм развија јаке компетенције за иницирање, вођење и реализацију широког спектра научноистраживачких пројеката и развој нових технологија и поступака у појединим областима индустрије, развоја, услужних делатности, консултантских и организационих послова.
Инжењерски менаџмент је мултидисциплинарно подручје техничко-технолошких наука. Савремене теденције пословања и развоја привреде захтевају све мање рутинског рада, а све више креативног ангажмана, који се базира на интелектуалним способностима и ширини темељног и стручног образовања. Студије дају највиши формални степен у универзитетском образовању, што гарантује оспособљеност за обављање сложених научноистраживачких, управљачких и инжењерских послова и обављање различитих дужности у различитим секторима друштва. То свршеним студентима докторских студија пружа широке могућности запослења, које подразумевају високошколске установе, научне институте, одељења развоја у индустрији, државне и друге јавне институције. Уз континуирано лично усавршавање и упознавање нових технологија, студенти ће бити способни да критички процењују сопствена и истраживања других, што генерално доприноси развоју науке. Студијски програм Инжењерски менаџмент је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и у складу са савременим техничко-технолошким развојем у свету.
Сврха овог студијског програма докторских студија је допринос развоју српске науке. Свршени доктори наука инжењерског менаџмента биће оспособљени да побољшавају техничко-технолошки и истраживачки потенцијал Републике Србије у области инжењерског менаџмента, Доктори наука који поседују врхунска знања у овим областима све су траженији у свету.
У том контексту вредан, подухват је остварен у формализовању процеса високошколског образовања из области индустријског, инжењерског менаџмента на Техничком факултету који отпочиње 1998. године.
Дефинисана сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Чачку где се реализују акредитовани студијски програми основних и мастер академских студија у области инжењерског менаџмента, па докторске студије дају и континуитет у образовању на овој установи.
Програм одговара постављеним стандардима квалитета образовног система и научноистраживачког рада у нашој земљи и стандардима за укључивање у европски образовни систем, што гарантују курикулуми који су усаглашени са референтним факултетима у Европи. Факултет има вишегодишњу традицију у школовању инжењера, магистара и доктора наука у области инжењерског менаџмента, који су дали значајан допринос техничко-технолошком развоју Републике Србије.
Реализацијом овог докторског студијског програма као кључног циклуса образовања обезбеђује се научни, као и наставни кадар за  научно-истраживачке и образовне институције и пословно-производне системе као генератор убрзаног технолошког развоја у  европским и светским оквирима у области инжењерског менаџмента.