Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских академских студија има дефинисане циљеве.

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области инжењерског менаџмента, као и развој креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући развој каријере. Програм се базира на истраживањима, чији је циљ оригинални научни резултат, где студенти развијају способност за саопштавање и излагање својих оригиналних резултата научној јавности. Свршени доктори наука биће оспособљени за сложене послове у високошколским установама, научним институтима, државним и другим јавним предузећима, консултантским установама, индустрији, као и учешће у истраживачким, пројектним или развојним тимовима (укључујући руковођење истим).
Програм образује стручњак који поседује довољно продубљеног знања које је усклађено са савременим правцима развоја научних дисциплина у свету. Исход процеса учења је проширивање и продубљивање знања која су студенти стекли на основним студијама и мастер академским студијама, као и оспособљавање студената за трајно усвајање нових знања и технологија, потребних за решавање проблема из најсложенијих подручја инжењерског менаџмента.
Циљ студијског програма је у складу са циљевима образовања стручњака на Факултету техничких наука. Један од  посебних циљева студијског програма је развијање свести код студената за потребом личног доприноса развоју друштва у целини и заштите животне средине.
Поред тимског рада у истраживачким и развојним тимовима, кроз студијски програм се негује истраживачки дух, флексибилност мисли, креативност кроз оригинални истраживачки рад, посебно се инсистира на развијању способности за презентацију (у усменој и писаној форми) свог рада и добијених резултата стручној и широј јавности (кроз техничка решења, патенте и научне радове који су обавезни на докторском студијском програму).
Неки од специфичних циљеви који се остварују студијским програмом су:

  1. оспособити студенте за идентификацију, анализу и решавање различитих проблема у пословно-производном систему, уз коришћење одговарајућих метода и техника.
  2. развој аналитичких способности, (само)критичког начина мишљења и лидерства;
  3. развој научне мисли и стваралаштва у области инжењерског менаџмента;
  4. самостално и тимско планирање и реализовање научних истраживања;
  5. припрема и објављивање научних резултата у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству у складу са професионалним стандардима;
  6. оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима, као и припрему документације за учешће на домаћим и међународним конкурсима;
  7. способност дисеминације знања и резултата научних истраживања;
  8. разумевање и  импликација професионалних активности на безбедност, екологију, радно окружење и друге друштвене делатности;
  9. оспособити студенте да раде ефикасно, као појединци, и у тиму у мултидисциплинарном окружењу, и развити способност учења током читавог живота