Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  докторских академских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

Компетенција за стицање звања Доктора наука – индустријско инжењерство/инжењерски менаџмент, између осталог, верификује се научним радовима које кандидат публикује (потребан број радова у међународним часописима са SCI листе, у складу са стандардима акредитације у високом школству). Компетенције које се стичу у оквиру студијског програма су:

4.1 Савладавањем  студијског програма  докторских студија Инжењерски менаџмент студент  стиче опште способности за:

 1. Самостално и тимско решавање теоријских и практичних индустријских проблема, као и организовање и реализацију развојних и научних истраживања. При томе, оспособљен је за адекватно прилагођавање процесу истраживања, уз неопходан степен академског интегритета.
 2. Укључивање у међународне научне и истраживачке пројекте.
 3. Да самостално реализује развој нових технологија и поступака у оквиру инжењерског менаџмента и разуме и користи најсавременија знања из ове области.
 4. Критичко, независно, научно и стручно утемељено мишљење, способност свестране анализе проблема, синтезу решења, као и осећај за предности и недостатке одабраног решења у будућој експлоатацији. Затим да делују  независно и креативно.
 5. Поштовање принципа професионалног, инжењерског и етичког кодекса научне праксе.
 6. Да комуницира на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата.
 7. Да самостално долази до нових, оригиналних научних резултата, и да те научне резултате припреми за публиковање и презентује их на научним конференцијама.
 8. Доприносе развоју инжењерског менаџмента и науке уопште.
 9. Самостално проналази и анализира релевантну научну литературу и друге информације неопходне за успешан научно-истраживачки рад.
 10. Припрема и објављује научне резултате у часописима и на конференцијама у земљи и иностранству у складу са професионалним стандардима.
 11. Стално доприноси развоју знања у оквиру научне дисциплине инжењерски менаџмент и науке уопште, уз способност праћења савремених достигнућа у струци.
 12. Разуме утицаја нових инжењерских решења на унапређење друштва и заштиту околине.
 13. Преноси знања на млађе колеге и студенте,као и презентацију резултата рада стручној јавности.
 14. Развија свесност и отвореност према друштву кроз допринос развоју друштва преко знања, компетенција и вештина које је стекао током студија.
 15. Способност за самостални рад и рад у интердисциплинарном тиму, уз уважавање различитости и мултикултуралности.
 16. Комуницира ефикасно са инжењерском заједницом и друштвом у целини.

4.2 Предметно-специфичне способности које се стичу савладавањем студијског програма докторских студија Инжењерски менаџмент су:

 1. темељно познавање и разумевање дисциплина којима се баве.
 2. способност решавања проблема у академском и индустријском окружењу уз употребу научних метода и поступака.
 3. учествовање у тимском истраживачком раду.
 4. повезивање основних знања из различитих области и њихова примена.
 5. способност праћења савремених достигнућа у струци.
 6. вештине и спретност у употреби знања у подручју инжењерског менаџмента, знања и способности за развојно истраживачки рад и одговорно креирање стратешких пројекта.
 7. oспособљеност за вођење пројеката изградње и развоја производно-пословних система.
 8. овладавање и употреба савремених информационо-комуникационих технологија у овладавању знањем у својој струци.
 9. способност студената да раде ефикасно, као појединци, и у тиму, у мултидисциплинарном окружењу, уз способност учења током читавог живота
 10. способност да одреде, формулишу, анализирају и решавају инжењерске проблеме
 11. управљање временом самостално и ефиаксно
4.3 Компетенције стечене савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент омогући ће студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору.