Стандард 5: Курикулум

Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и

докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских академских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

Курикулум је формиран тако да задовољи све структурно и квалитативно постављене критеријуме, као и очекиване циљеве, исходе и компетенције учења и да студентима омогући увид у знања, вештине и способности које стичу током студија. . Курикулум садржи дефинисане основе за самостални истраживачки рад студената. Студијски програм докторских студија Инжењерски менаџмент реализује се у трајању од 6 семестара (3 године) и вреди 180 ЕСПБ.
Током студија студенти слушају укупно 8 једносеместралних предмета, распоређених у четири семестра: 1 обавезан стручни предмет (5 ЕСПБ), 1 изборни предмет од 10 ЕСПБ, 5 изборних по 15 ЕСПБ и 1 обавезан предмет из теоријских основа докторске дисертације (30 ЕСПБ). Два семестра у завршној години предвиђена су за израду докторске дисертације (укупно 60 ЕСПБ). Изборни предмети имају по 10 часова активне наставе, од чега је 5 часова предавања и 5 часова студијског истраживачког рада (СИР), што је изнад захтеваних 25 % предавања. Број бодова који одговара изборним предметима је изнад 50% од укупног броја бодова који одговара свим предметима студијског програма.
У курикулуму су за сваки предмет јасно дефинисани сви захтеви, који потпуно одређују предмет и резултате који се са њим постижу. Кандидат бира предмете у складу са интересовањима, уз сагласност ментора и руководиоца докторских студија, како би се обезбедила конзистентност знања потребних за израду докторске дисертације.
Студије се организују кроз предавања, студијски истраживачки рад, научни рад и израду и одбрану докторске дисертације. Предавања из наставних предмета изводе се као групна (ако на предмету има најмање три кандидата, или ако је овакав вид наставе неопходан због природе предмета) или менторска. У договору са студентима, одлуку о врсти наставе и изборним предметима доноси руководилац докторских студија, кога именује Наставно-научно веће на предлог Комисије за докторске студије Факултета техничких наука.
Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Докторска дисертација је самостални оригинални научни или уметнички рад студента докторских студија.
Студијски истраживачки рад на предмету Докторска дисертација - теоријске основе представља квалификациони испит за израду докторске дисертације, којим студенти доказују да су овладали потребним теоријским знањима из уже научне области од интереса. Током реализације овог испита пише се пријава докторске дисертације на основу публикованих радова чији број и врста су дефинисани Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу. Овај предмет се полаже као испит (писмено и/или усмено) пред комисијом по областима из три наставна предмета са студијског програма, који су од непосредног интереса за израду докторске дисертације. Предмете одређују ментор и руководилац докторских студија.
Пре одбране докторске дисертације кандидат је обавезан да има објављен (или прихваћен за објављивање) најмање један рад у часопису са SCI (Science Citation Index) листе.  На предлог надлежне Катедре за област истраживања кандидата, Наставно научно веће именује комисију за оцену урађене докторске дисертације коју сачињава минимално три, а максимално пет чланова, од којих један члан обавезно није са факултета који је у саставу Универзитета у Крагујевцу.
Број бодова за докторску дисертацију (60 ЕСПБ)  улази у укупан број бодова потребних за завршетак докторских студија.  Такође, обезбеђен је и захтевани однос ЕСПБ који се остварује полагањем испита који су у вези са темом докторске дисертације и израдом и одбраном докторске дисертације (најмање 90 ЕСПБ, тј. 50% ЕСПБ).
Табела 5.1. Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија
Табела 5.2. Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације
Табела 5.4. Листа предмета на докторским студијама

Евиденција:
Прилог 5.1 – Статут Установе  
Прилог 5.2 – Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације