Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма

Студијски програм прати савремене светске токове и стање струке и науке у одговарајућем образовно-научном, односно образовно-уметничком пољу и упоредиви су са сличним програмима на иностраним високошколским установама у оквиру европског образовног простора. 

Студијски програм Иинжењерски менаџмент траје три године и има укупно 180 ЕСПБ. Од тога, 120 ЕСПБ стиче се полагањем испита из предмета предвиђених курикулумом. Укупно се полаже 8 испита, распоређених у четири семестра. Курикулум је формиран тако да задовољи све структурно и квалитативно постављене критеријуме, као и очекиване циљеве, исходе и компетенције учења.
Студентима је омогућено стицање најновијих научних сазнања из области коју покрива студијски програм. Студијски програм је конципиран тако да прати и нова остварења  у науци.
Студијски програм је усаглашен са стратегијом развоја образовања, науке и струке у Републици Србији. Такође је усаглашен и са другим програмима Факултета техничких наука као и са следећим иностраним програмима докторских студија, који важе на акредитованим универзитетима:

1) Универзитет у Мињоу, Португалија
https://www.uminho.pt/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?cId=3704007&catId=6, датум приступа: 22. фебруар 2016. године
Докторске студије Индустријско и системско инжењерство трају три године и имају 180 ЕСПБ. Програм укључује 11 предмета из области инжењеринга, менаџмента и друштвених наука, који имају за циљ да обезбеде позадину и стицање вештина неопходних за истраживање, што одговара укупно 60 ЕСПБ. Ови курсеви се реализују у оквиру прва два семестра и обухватју 10 обавезних курсева од којих сваки носи по 5 ЕСПБ.
У оквиру друге и треће године реализује се један обавезни курс под називом Израда докторске дисертације.
Структура курикулума је слична структури курикулума докторских студија на ФТН Чачак.

2) Универзитет у Милану, Италија
http://www.dottorato.polimi.it/uploads/media/PhD-Management_Economics_and_Industrial_Engineering2013-14_01.pdf, датум приступа: 16. јануар 2016. године
Програм докторских студија Индустријско инжењерство траје три године са укупно 180 ЕСПБ. Програм пружа студентима усвајање напредних знања оријентисаних ка истраживању  области менаџмента, економије и индустријског инжењерства. Програм је формално и структурно усаглашен  са програмом доктрорских студија на ФТН Чачак.

3) Универзитет у Авеиру, Португалија
http://www.euni.de/tools/jobpopup.php?lang=en&option=showJobs&jobid=373860&jobtyp=5&jtyp=4&university=University+of+Aveiro&country=PT&sid=27615&name=engenharia+e+gestão+industrial+(PhD), датум приступа: 15. јануар 2016. године
Студије Менаџмента и индустријског инжењеринга трају три године са укупно 180 ЕСПБ. У оквиру прве године реализују се предмети који имају  за циљ да студентима обезбеде аналитичке способности и знања из области индустријског инжењерства, менаџмента и операционих истраживња. Рад на  докторској дисертацији је предвиђен на другој и трећој години и подразумева реализацију истраживачког пројекта у одабраном подручју. Програм је формално и структурно усаглашен  са програмом доктрорских студија на ФТН Чачак.

4) Универзитет у Братислави, Словачка
http://www.stuba.sk/english/ects/ects-information-package/information-on-degree-programmes/all-programmes.html?page_id=5552, датум приступа: 15. јануар 2016. године
Студијски програм Индустријског менаџмента траје три године. У оквиру предмета  се реализује обавезни и изборни предмети из области инжињеринга и менаџмента. У оквиру друге и теће године реализују се курсеви који се односе на писање теоријских основа докторске дисертације.
Циљ докторског студијског програма је стицање високог образовања у области индустријског менаџмента и оријентисан је на развој знања у области менаџмента. Студенти ће бити у стању да развију креативне методе у области индустријског менаџмента, доприносе развоју иновативних процеса и развијају различите приступе за развој менаџмента. Курикулум је формално и структурно усаглашен са програмом ФТН Чачак.

Постигнута је и формална и структурна усаглашеност домаћег студијског програма са усвојеним предметно специфичним стандардима у погледу услова уписа.

Студијски програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.

Евиденција:

Прилог 6.1 - Три акредитована инострана програма (копије програма или web адреса установе)  
Прилог 6.2 - Доказ да је програм усаглашен са европским стандардима
Прилог 6.3 – Правилник институције о оцени докторске дисертације
Прилог 6.4 - Правилник o упису студената на студијске програме Универзитета у Kрагујевцу