Стандард 9: Наставно особље

За реализацију студијског програма докторских академских студија обезбеђени су наставно особље које има потребну научну  способност.

Поступак и правила за избор наставника који раде са пуним радним временом као и за избор наставника из других научних институција дефинисани су у Правилнику о избору наставника Универзитета у Крагујевцу који се примењују на Факултету техничких наука у Чачку.
На Факултету је запослен потребан број наставника који могу да изводе наставу на студијама, а према правилима Стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија Националне Комисије за акредитацију. Укупно 22 наставника у радном односу са пуним радним временом је тренутно ангажовано на докторским студијама, што представља око 95% од укупно ангажованих наставника на студијском програму (24 наставникa). Њихов број је 4 пута већи од минималног потребног броја (5 наставника) према критеријумима националне Комисије за акредитацију. Ангажовани наставници тренутно имају најмање 3 објављен рад у часописима са SCI листе у последњих 10 година. Поред њих, факултет има на располагању и 1 гостујућег професора (редовни професор), еминентног у научној областима релевантној за наставу на докторским студијама.
На факултету се тренутно реализује укупно 26 пројеката ресорног Министарства науке (6 ОИ, 11 ТР, 9 ИИИ) и 7 међународних пројеката. На овим пројектима је ангажовано 37 наставника (1 професор емеритус, 14 редовних професора, 6 ванредних професора, 16 доцената), што представља изнад три четвртине од укупног броја (52) наставника на факултету.
Дефинисана процедура именовања ментора проверава да ли ментор задовољава услове стандарда.
На Факултету техничких наука у Чачку је запослен потребан број наставног особља са одговарајућом научном и стручном квалификацијом који могу да буду ментори на докторским студијама (у складу са компетенцијама утврђених на основу научних радова објављених у међународним часописима са SCI листе, а према стандардима националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета). Сваки од 4 ментора има најмање 5 научних радова из одговарајуће области студијског програма објављених или прихваћених за објављивање у научним часописима категорисаним од стране министарства надлежног за науку у претходних десет година. 
Сви ментори су у звању редовног професора, вандредног професора или доцента.
Од укупно 4 ментора на студијском програму  3  је у радном односу са пуним радним временом у високошколској установи у којој се реализује студијски програм.

Табела 9.1. Листа наставника ангажованих на реализацији докторских студија  
Табела 9.2. Листа наставника укључених у научно-истраживачке и уметничко-истраживачке пројекате
Табела 9.3. Компетентност наставника
Табела 9.4. Листа ментора у протекле три школске године
Табела 9.5. Ментори

Евиденција:

Прилог 9.1 - Критеријуми за избор наставника
Прилог 9.2 - Одлука надлежног органа о именовању ментора
Прилог 9.3 - Радне књижице наставног особља