Стандард 10: Организациона и материјална средства

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.

Факултет техничких наука у Чачку има усвојен Програм научноистраживачког рада за период 2015.-2018. год. Факултет располаже неопходним материјалним и техничким условима за реализацију предвиђеног наставног и истраживачког плана на докторским студијама.
Реализацијом различитих видова пројеката (домаћих, међународних, директно са привредом) самостално и у сарадњи са другим високошколским установама, акредитованим научним установама и међународним организацијама, Факултет техничких наука у Чачку обезбеђује потребна средства за реализацију докторских студија и научноистраживачки рад.
У сарадњи са другим високошколским и акредитованим научним установама студентима је обезбеђено коришћење опреме или приступ неопходној опреми за научноистраживачки рад.
Факултет има врло развијену информациону мрежу, којом су повезани сви кабинети, рачунарске учионице и рачунски центар, са сталним приступом Интернету. Факултет је повезан са свим битним научним базама у земљи, тако да је омогућен приступ релевантној научној и стручној литератури.
Библиотека Факултета техничких наука у Чачку је део конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KoBSON) и сви електронски часописи и базе доступне на KoBSON-овом веб сајту http://kobson.nb.rs/servisi.124.html доступни су студентима докторских студија. Поред тога, у оквиру KoBSON система координиране набавке, библиотека Факултета техничких наука у Чачку прима иностране часописе у папирној форми.
Студентима на располагању стоји око 900 m2 корисног простора, који обухвата већи број слушаоница, лабораторија, рачунарских лабораторија, као и библиотеку са богатим уџбеничким фондом. На простору од око 500 m2 су врло добро опремљене савремене лабораторије за реализацију предвиђених експеримената обухваћених планом и програмом и у којима се може успешно обављати самостални истраживачки рад.

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду
Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

Евиденција:

Прилог 10.1 - План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада  
Прилог 10.2 - Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама
Прилог 10.3 - Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима  
Прилог 10.4 – Анкета о библиотечком пословању