Стандард 11: Контрола квалитета    

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

Контрола квалитета студијског програма је стална активност и обухвата активно учешће студената, систематско праћење, контролу квалитета и предузимање мера за унапређење квалитета курикулума, наставе, рада и усавршавања наставника, праћења и оцењивања студената, наставних публикација и научноистраживачке опреме. Контрола квалитета је регулисана Стратегијом за обезбеђење квалитета, Правилником о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада и Правилником о уџбеницима.
Факултет техничких наука у Чачку својим актима, Правилником о докторским студијама и стицању звања доктора наука обезбеђује праћење квалитета докторских дисертација и спречавање плагијаризма. Процесуирање доктрорских дисертација се одвија према Правилнику о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у Крагујевцу.
Поступак самовредновања обавља се у интервалима од највише три године одређеним   Правилником о самовредновању. При томе се поступа и у складу са документом "Стратегија обезбеђења квалитета Техничког факултета у Чачку", који је усвојио Савет факултета 25. јуна 2008. год. Овај документ иновиран је током 2013. год (одлука Савета бр. 770/5 од 8. маја 2013. године). На основу стратегије обезбеђења квалитета редовно је спровођена контрола квалитета путем самовредновања Факултета и његових студијских програма и то 2010 и 2013. год., а и 2016. године су отпочете планске активности самовредновања. Установа ће својим актима и убудуће обезбеђивати праћење квалитета докторских дисертација, као и спречавање плагијаризма.
Наставно-научно веће Факултета именује Комисију за контролу квалитета на студијском програму докторских студија. На основу предлога Комисије за контролу и обезбеђење квалитета, усвојени су стандарди и поступци за обезбеђење минималног нивоа квалитета на студијском програму докторских студија.
Приликом креирања програма докторских студија Инжењерски менаџмент на ФТН Чачак водило се рачуна о резултатима анализе урађене током процеса самовредновања 2013. год., тј. на основу предлога мера и активности датих у извештају о спољашњој провери осигурања квалитета од стране КАПК-а, а који су се односили на увођење нових програма докторских студија.
Улога студената у процесима самовредновања и провере квалитета остварује се радом Студентског парламента, учешћем студентских представника у органима Факултета (Савет Факултета), учешћем студентских представника у раду Наставно-научног већа, учешћем представника студената у раду органа за обезбеђење квалитета: Комисија за контролу квалитета и Комисија за самовредновање, што је дефинисано Статутом Факултета.
Улога студената у процесу обезбеђења квалитета остварује се и кроз анкетирање студената у оквиру кога студенти дају оцену квалитативних показатеља студијских програма, односно наставника и сарадника који учествују у реализацији тог програма, утврђивање квалитета наставног процеса, квалитета и обима наставног и испитног материјала, контролу садржаја и метода предавања и вежби, вредновање квалитета оцењивања на наставном предмету, за сваког наставника и сарадника појединачно, вредновање односа наставника и сарадника према студентима, вредновање квалитета уџбеника, вредновање организације рада Библиотеке, као и професионалности особља Библиотеке; вредновање организације рада Рачунског центра, квалитета рада локалне мреже и расположивост и доступност њених сервиса, вредновање квалитета простора и опреме, итд. Факултет обезбеђује јавност свих резултата анкетирања студената и те резултате интегрише у укупну оцену самовредновања.

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму

Евиденција:

Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1 – није започела реализација програма
Прилог 11.2 – Одлука о именовању комисије за контролу квалитета на студијском програму
Прилог 11.3 -  Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације
Прилог 11.4 – Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 11.5 – Правилник о уџбеницима
Прилог 11.6 – Политика обезбеђења квалитета
Прилог 11.7 – Статут (део који се односи на комисију за квалитет)
Прилог 11.8 – Извештај о самовредновању ФТН 2013