Стандард 1. Структура студијског програма

Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и мастер академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и мастер академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских академских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

а) Назив студијског програма докторских студија је Информационе технологије (СП ДС ИТ). Докторске студије трају 3 (три) студијске године (6 семестара), а највише 6 студијских година. Циљеви СП ДС ИT детаљније су наведени у опису захтева стандарда 3.
б) Исходи СП ДС ИТ произилазе из циљева који се остварују образложеним курикулумом (Стандард 5), а детаљније су наведени и опису компетенција (Стандард 4).
в) Академски научни назив који се стиче (по завршетку) је доктор наука –  информационе технологије.
г) Услови за упис на СП ДС ИТ детаљније су наведени у опису Стандарда 7.
д) Полагањем испита из наставних предмета стиче се 85 ЕСПБ (од чега се 5 ЕСПБ стиче полагањем обавезног предмета, 80 ЕСПБ полагањем изборних предмета везаних за докторску дисертацију), а 5 ЕСПБ кроз «Истраживање и публиковање радова». Четврти, пети и шести семестар омогућује 90 ЕСПБ који се односе на докторску дисертацију, од чега: 30 ЕСПБ – Теоријске основе, 30 ЕСПБ – СИР 1, 15 ЕСПБ – СИР 2 и 15 ЕСПБ – израдом и одбраном докторске дисертације. Листа обавезних и изборних студијских подручја/ предмета дата је у Табели 5.2 (Распоред предмета по семестрима и годинама студија), односно у Табели 5.4.
ђ) Начин извођења наставе зависи од типа наставе: 1) активна настава, 2) самосталан рад студента, 3) СИР, 4) израда докторске дисертације итд. Настава се остварује кроз сталне консултације студената са наставницима. Консултације се одржавају сваке недеље у семестру. Спроводе се уживо и електронски, појединачно/ менторски и/или са мањим бројем студената. Настава се изводи као групна или индивидуална (менторска). Групна настава се изводи уколико се за један предмет определило пет или више студената, тј, ако је овакав вид наставе неопходно организовати због карактеристика предмета.
е) Докторске студије информационе технологије трају три године и вреде 180 ЕСПБ.
ж) Предуслови за упис појединих предмета дати су у описима сваког предмета (Табела 5.1).
з) Шест од изборних предмета заједнички су са акредитованим СП ДС «Електротехничко и рачунарско инжењерство» (модул «Рачунарска техника» на овој Уставови) и постављени су у три изборна блока/ групе предмета од 10 ЕСПБ и две изборне групе са по 15 ЕСПБ. У првој половини 2016. године креиран је и акредитован СП ДС ИМ (Инжењерски менаџмент) на Установи. Изборни предмети се бирају из три групе/ блока предмета на СП ДС ИТ:
- у првој групи 6 предмета (зимски семестар – сви по 10 ЕСПБ), један предмет је заједнички са модулом СП ДС «Рачунарска техника», а један заједнички са СП ДС ИМ, на Установи;
- у другој групи 8 предмета (зимски семестар – сваки по 15 ЕСПБ), четири предмета су заједничка са модулом «Рачунарска техника» на Установи, а три заједничка са СП ДС ИМ;
- у трећој групи 6 предмета (летњи семестар – сваки предмет по 15 ЕСПБ), а један предмет је заједнички са акредитованим модулом «Рачунарска техника» другог СП ДС Установе.
и) Прелазак са других СП у оквиру истих или сродних области студија је условљен, врши се према одредбама законских прописа и подзаконских аката (видети став 7.7 у опису Стандарда 7).
ј) Структура СП ДС ИТ је природан и логичан наставак акредитованог СП МАС ИТ који се реализује на Установи. Структура СП даје могућност надградње компетенција стечених на претходним студијама ИТ, на овој Установи, ка изборним подручјима ИТ (модулима - у даљем тексту, у ознаци ОАС_М1, ОАС_М2, ОАС_М3 на ОАС, као и МАС_М1 и МАС_М2 на мастер академским студијама):
- ОАС_М1: (дипл. инж. информ. технол – професор (за ИТ у образовању),
- ОАС_М2: (дипл. инж. информ. технол – софтверски инжењеринг,
- ОАС_М3: (дипл. инж. информ. технол – ИТ у индустрији;
- МАС_М1) мастер инжењер информационих технологија – инжењер за софтвер,

- МАС_М2) мастер инжењер информационих технологија – професор / ИТ у образовању (видети описе за "стандард 2", "стандард 3" и Прилог 1.1).

Евиденција:

Прилог 1.1 – http://www.ftn.kg.ac.rs