Стандард 2. Сврха студијског програма

Студијски програм докторских академских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

2.1) Студијски програм има сврху да свршеним кандидатима омогући компетенције за водеће и најсложеније научно-истраживачке, развојне и наставничке послове на Установи/ Факултету техничких наука и другим научним и развојним институцијама у друштву, које развијају, користе  и унапређују ИТ.
Овај СП ДС ИТ омогућава укључивање најбољих, перспективних младих стручњака са надградњом компетенција стечених претходно кроз два модула са МАС ИТ на овој Установи:
- МАС_М1) мастер инжењер информационих технологија – инжењер за софтвер,
- МАС_М2) мастер инжењер информационих технологија – професор / ИТ у образовању.
Дакле, сврха овог СП ДС ИТ, надграђује претходне нивое студија акредитоване на Установи:

  • МАС ИТ (Уверење број 612-00-02629/2013-04, од 21.03.2014. године за 32 студента), као
  • ОАС ИТ (Уверење број 612-00-02629/2013-04, од 21.03.2014. године за 40 студената и допуном Уверења за 80 студената 29.08.2014. године – три модула).

2.2) Сврха СП ДС ИТ је образовање и оспособљавање кандидата за достизање компетентности квалитетног и самосталаног научно-истраживачког рада у складу са потребама ИТ-праксе, система и друштва. Студијски програм омогућава одговарајући ниво надградње знања и компетенција тако да кандидати критички процењују научно-истраживачки рад у окружењу и да самостално воде оригинална и научно релевантна научна-истраживања. Процењивања, оцењивања и критичка размишљања произилазе из треће фазе PDCA концепта дефинисаних компетенција доктораната (PDCA – Plan, Do, Check, Act).
Такође, СП ДС ИТ обезбеђује стандардизован развој и примене информационих система и ИТ у животном циклусу производа (више софтвера и услуга, мање хардвера), процеса и система софтверског инжењеринга.
2.3) Студијски програм Информационе технологије је конципиран у складу са стандардизованим развојем ИТ, као и са мисијом и циљевима Установе/ Факултета техничких наука првенствено ради образовања високостручног кадра из појединих области ИТ у оквиру ИМТ студија, који би својим знањем помогли развој, модернизацију и уређеност информатичког друштва, друштва инжењера ИТ. Подразумева се следљивост сврсисходности акредитованих СП на Установи, три модула са ОАС ИТ (област која је према јавности доступној националној и међународној класификацији стандарда - ICS, јасно дефинисана и стандардизована ISO/IEC и СРПС стандардима, за ICS1 = 35), као и два модума МАС ИТ, са специфичним излазним компетенцијама (односно модулима) на овој Установи:
- ОАС_М1, ка софтверском инжењерингу у PDCA (Plan_Do-Sheck_Akt у животном веку) информационих система, ка експертним, односно интелигентним системима (за ICS2 = 35.080), са основама за надградњу знања за професионално програмирање и израду корисничке програмске подршке (у подобласти ICS2 = 35.060), а потом кроз МАС_М1.
- ОАС_М2, МАС_М2, са компетенцијама професора ИТ, односно професора информатике/ информатичара (укључујући Е-учење и све друге примене ИТ класификоване кроз ICS2 = 35.240),
- са стандардизованим глобалним мрежним технологијама, локалним мрежним системима у подобластима ИТ (за класификоване подобласти другог нивоа ICS2 = 35.100 и ICS2 = 35.110),
- ОАС_М3, ка применама ИТ у индустрији (у подобласти за ICS2 = 25.040), за
Е-пословање, интеграцију и одржавање рачунарских система и мрежа, као и према осталим стандардизованим применама ИТ (у подобласти примена ИТ, за ICS2 = 35.240).