Стандард 3. Циљеви студијског програма

Студијски програм докторских академских студија има дефинисане циљеве.

3.1) Циљеви СП ДС ИТ се односе на постизање научних компетенција и академских вештина из информационих технологија.
Похађањем овог СП ДС ИТ, надграђују се стечена знања као и неки од најважнијих:
- општих циљева и остварених исхода са претходних студија (МАС ИТ и ОАС ИТ, на овој Установи) за које студент треба да се оспособи у "својој" области. Надграђује се:

  • анализа проблема/ дедукција, синтеза/ индукција и предлог могућих решења у савременим правцима и подручјима ИТ (у стандардизованим подобластима ИТ – 12 класификованих подобласти (ICS1 = 35), а свака класа на подкласе ICS2 = 35.xy0, Прилог П.3);
  •  стицање професионалних компетенција из области ИТ и научно-истраживачки развој метода за њихово даље усавршавање;
  • стицање академских компетенција и вештина овог нивоа студија, уз коришћење постојећих и развој нових алата у подобластима ИТ (на пример, у подобластима стандардизованих примена, ICS3 = 35.240.zx);

- као и специфичних циљева и пратећих исхода за надградњу стечених компетенција другог нивоа студија у појединим модулима:

  • образовање и оспособљавање за надградњу претходно стечених знања (видети Прилог 1.1 и публикацију Установе, за МАС ИТ и ОАС ИТ на Веб адреси Установе.

3.2) Циљеви СП овог нивоа ДС ИТ Установе усклађени су: са савременим трендовима развоја и вештинама у области наука о ИТ (Прилог П.3), као и овладавање доступним теоријским и истраживачким резултатима из пратећих подобласти ИТ, што ће им омогућити објективно, научно и критичко проучавање и решавање појава и проблема из праксе.
Посебни циљеви СП овог нивоа могу се најкраће представити кроз четири фазе животног века софтверског производа - PDCA (Plan_Do-Sheck_Akt или Захтеви_Пројектовање_Кодирање/ Тестирање_Инсталитање/Подршка унапређењима) укључујући и:
- методологије научног истраживања, уз практично оспособљавање за примену одговарајућих метода, модела, истраживачких поступака, инструмената код конкретних проблема, стандарда (како националних SRPS EN, тако и међународних ISO/IEC);
- оспособљавање за пројектовање и самостално извођење научно-истраживачких пројеката;
- стандардизоване провере, тестирања и евалуацију резултата рада;
- успешно креирање и реализацију ИТ-подршке, иновативност и доприносе за различите процесе, облике едукативних активности итд.
Поред наведеног, на овом нивоу студија, циљеви СП ДС ИТ укључују одговарајући ниво: развоја креативних способности разматрања и решавања проблема, способности критичког мишљења, ниво тимског рада, оспособљености за активно учешће у истраживачким и развојним пројектима (домаћим и међународним), ниво овладавања специфичним практичним компетенцијала и вештинама потребним за даљу успешну професионалну каријеру итд.
3.3) Циљеви СП су у потпуном складу са мисијом и задацима Факултета техничких наука – Установе на којој се СП изводи. То је надградња делом остварених циљева дефинисаних на платформи стандардизованих 12 сегмената ИТ (Прилог П.3), као и 12 критеријума модела изврсности (по аналогији са моделом EFQM, укључујући описе за "Стандард 3" МАС/ ОАС ИТ):
- http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=MAS_IT,
- http://www.ftn.kg.ac.rs/akreditacijaFTN/index.php?sp=OS_IT).
Циљ СП ДС ИТ је, такође, и образовање и оспособљавање  стручњака у домену тимског рада, развој научних компетенција и вештина, као и способности излагање својих оригиналних резултата и саопштавање научној јавности.
Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака, на Установи и шире, јесте развијање свести код кандидата за потребом сопственог доприноса развоју научне дисциплине софтверског инжењерства и унапређења ИТ и система у окружењу и свету.

Прилог П.3 Стандардизоване области информационих технологија