Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Савладавањем  студијског програма  докторских академских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

Компетенције дипломираних студената произилазе из: структуре, садржаја СП, сврхе и циљева, као и надградње претодно стечених компетенција студената посебно описане за сваки од претходних нивоа студија у области ИТ (ОАС ИТ, МАС ИТ). Компетенције укључују надградњу способности и вештина у ИТ, оспособљености за анализе проблема, изналажење решења и предвиђање ефеката истог.
4.1) Програм ДС ИТ омогућује поседовање знања, вештина, способности и компетенције тако да свршени студенти могу да:
а) самостално решавају практичне и теоријске проблеме и организацију научна истраживања;
б) реализују активности у међународним научним пројектима у области ИТ,
в) реализују развој нових тенологија интегрисаних са ИТ,
г) критички мисле, делују креативно и независно,
д) поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе, посебно у ИТ,
ђ) професионално комуницирају у саопштавању научно-истраживачких резултата,
е) саопштавају резултате на научним конференцијама, објављују у научним часописима, кроз патенте и нова техничка решења,
ж) доприносе развоју методологије научних дисциплина и науке уопште, унапређују принципе етичког кодекса и добре праксе научно-истраживачког рада.

Посебна пажња се обраћа на међународно моделиране компетенције у ИТ (Прилог 4.1).

4.2) Студенти који заврше ДС ИТ, поседују предметно-специфичне компетенције тако да:
а) показују систематско знање и разумевање у области ИТ, уз основу за примену знања;
б) решавају проблеме у подобластима ИТ употребом научних метода и техника;
в) повезују и примењују основна знања из различитих подобласти ИТ:
г) имају способност праћења савремених достигнућа и ИТ;
д) унапређују вештине и спретности у употреби знања у ИТ;
ђ) употребљавају ИКТ за иновирање знања у ИТ.

Додатна пажња овог СП ДС ИТ усмерена је на усаглашене компетенције у ИТ са сличним СП из европског образовног простора (Прилог 4.2), а у делу PDCA-концепта – Plan_Do_Check_Act.

4.3) Компетенције стечене савладавањем СП ДС ИТ омогућиће студентима даљи професионални развој у науци, образовању, привреди и јавном сектору. Кроз обавезне и изборне предмете продубљују се специфична знања из: области софтверског инжењеринга и информационих система, интелигентних система, мрежних технологија, рачунарске технике (рачунарских система) и других релевантних области које прате инжењеринг ИТ.

Прилог 4.1 – Међународно моделиране компетенције у ИТ

Прилог 4.2 – Усаглашене компетенције СП ДС ИТ - Братислава